Welkom bij Huurdersvereniging Weidelanden

Huurdersvereniging Weidelanden behartigt vanaf 1 april 2013 de belangen van alle huurders van CAZAS-Wonen. Dat doen we door u als huurder te informeren over alle zaken waar je als huurder mee te maken kunt krijgen. Zoals de huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woning. Wanneer u over deze onderwerpen vragen heeft kunt u deze via de e-mail of 
telefonisch stellen.

Naast onze adviezen aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van CAZAS-Wonen. We adviseren de corporatie over bijvoorbeeld het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe we als huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen door CAZAS-Wonen en bij sommige onderwerpen zelfs mee kunnen beslissen.

CAZAS-Wonen heeft circa 15.000 huurders, verspreid over een  groot gebied. De vijf werkgebieden zijn: De Ronde Venen, Montfoort, IJsselstein,Woerden en Utrecht.

Nieuws

Fusie Huurdersverenigingen Weidelanden en IJsselstein

05-08-2022

FUSIE VERENIGINGEN Heden, dertig juni tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. Udo Louwerens, notaris te Woerden: mevrouw Sharon Grob, geboren te Gendringen op twee december negentienhonderd tweeënnegentig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te 3441 AS Woerden, Haven 1, te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: 1. de vereniging: Huurdersvereniging Weidelanden, statutair gevestigd te gemeente Woerden, met adres 3641 JM Mijdrecht, Gouwenstraat 6, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57655561, hierna ook te noemen: “de Verkrijgende Vereniging”; en 2. de vereniging: Huurdersvereniging IJsselstein, statutair gevestigd te IJsselstein, met adres 3404 CS IJsselstein, Praagsingel 372, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30160580, hierna ook te noemen: “de Verdwijnende Vereniging”. De comparante, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: Begripsbepalingen. [...]

Lees verder