Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Wanneer u over bovenstaande onderwerpen vragen heeft, kunt u deze via de website www.hv-weidelanden.nl aan ons stellen. Naast onze adviesrol aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. We adviseren de corporatie bijvoorbeeld over het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe we gevraagd als Huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen van GroenWest en over sommige onderwerpen mee kunnen beslissen.
De Huurdersvereniging is sinds 1 juli 2015 gelijkwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken tussen de Gemeenten en GroenWest. 
Deze afspraken vinden in vier gemeenten plaats; Woerden, Montfoort, Utrecht en De Ronde Venen.
Hoe houden wij contact met onze huurders?Wat doet de Huurdersvereniging Weidelanden?
Huurdersvereniging Weidelanden behartigt de belangen van alle huurders van GroenWest. Deze huurders wonen in vier gemeenten: De Ronde Venen, Woerden, Montfoort en Utrecht.
Wij informeren u over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woningleefbaarheid.

Wanneer u over bovenstaande onderwerpen vragen heeft, kunt u deze via de website www.hv-weidelanden.nl aan ons stellen. Naast onze adviesrol aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. We adviseren de corporatie bijvoorbeeld over het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe we gevraagd als Huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen van GroenWest en over sommige onderwerpen mee kunnen beslissen.

De Huurdersvereniging is sinds 1 juli 2015 gelijkwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken tussen de Gemeenten en GroenWest.

Deze afspraken vinden in vier gemeenten plaats; Woerden, Montfoort, Utrecht en De Ronde Venen.

Hoe houden wij contact met onze huurders?

Wij onderhouden de contacten via onze website, op onze pagina’s in het bewonersblad THUIS in het Groene Hart, overleg met de bewonerscommissies en de contacten in de Algemene Vergadering.

Ook werken wij met een klankbordgroep en daaruit voortvloeiend een zestal werkgroepen.

Lid worden van de huurdersvereniging
Lid zijn van de Huurdersvereniging is belangrijk. Hoe meer huurders lid zijn, hoe sterker we staan in het overleg met GroenWest en de Gemeenten. Maar ook volgen we kritisch de effecten van nieuwe overheidsmaatregelen voor onze huurders. Zo nodig protesteren we hiertegen, eventueel samen met andere Huurdersverenigingen en doen we voorstellen voor betere alternatieven.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 0,50 per maand. Dit bedrag wordt maandelijks automatisch met de huur geïnd door GroenWest. De contributie komt ten goede aan de activiteiten van Weidelanden.

Voor lidmaatschap kunt u zich aanmelden door het invullen van het formulier op de website 
www.hv-weidelanden.nl  - Lid worden en aanmelden.

1 januari 2021 bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Jan Peltenburg, voorzitter,

Aad Kruys, secretaris,

Nico Verbrugge, penningmeester,

Willem Visser, bestuurslid

Henny van Rhee, bestuurslid

De vergaderingen, bijeenkomsten en het overleg met GroenWest:
Veertien bestuursvergaderingen

Zesmaal overleg met GroenWest

Zesmaal agenda-overleg tussen Dagelijks Bestuur Weidelanden en GroenWest
Tweemaal overleg met de twee RvC-leden die onze belangen behartigen in de Raad van Commissarissen

Twaalfmaal Bestuurlijk en Ambtelijk overleg met de gemeenten Woerden, Montfoort en
De Ronde Venen.
Vijfmaal Overleg met Huurders030 (Belangenbehartiging van de Utrechtse huurdersorganisaties)

Vijfmaal Ambtelijk overleg met de wethouder van de gemeente Utrecht

Vijfmaal met de STUW (Stichting Utrechtse Woningcorporaties 

Samen met GroenWest maken wij Prestatieafspraken met de gemeenten.
Weidelanden is formeel betrokken bij het opstellen van de prestatieafspraken. Bij het overleg over de realisatie hiervan zijn wij betrokken bij het opstellen van de activiteiten en de controle van gemeente en corporatie.
De prestatieafspraken zijn in vijf onderwerpen verdeeld en worden jaarlijks geëvalueerd.

Wij onderhouden de contacten via onze website, op onze pagina’s in het bewonersblad THUIS in het Groene Hart, overleg met de bewonerscommissies en de contacten in de Algemene Vergadering.
Ook werken wij met een klankbordgroep en daaruit voortvloeiend een zestal werkgroepen.
Lid worden van de huurdersvereniging
Lid zijn van de Huurdersvereniging is belangrijk. Hoe meer huurders lid zijn, hoe sterker we staan in het overleg met GroenWest en de Gemeenten. Maar ook volgen we kritisch de effecten van nieuwe overheidsmaatregelen voor onze huurders. Zo nodig protesteren we hiertegen, eventueel samen met andere Huurdersverenigingen en doen we voorstellen voor betere alternatieven.
De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 0,50 per maand. Dit bedrag wordt maandelijks automatisch met de huur geïnd door GroenWest. De contributie komt ten goede aan de activiteiten van Weidelanden.
Voor lidmaatschap kunt u zich aanmelden door het invullen van het formulier op de website www.hv-weidelanden.nl  - Lid worden en aanmelden.
        
   
Jaarverslag 2021:
   

Betaalbaar wonen
Huurbeleid, huurverhoging grondprijzen, schuld hulpverlening

Beschikbaarheid

Nieuwbouw, verkoopbeleid, toewijzing, (bijzondere) doelgroepen

Duurzaamheid

Energetische verbetering, nieuwbouw, zonnepanelen
Wonen en Zorg

Ouderen, kwetsbare huurders

Leefbaarheid

Woonomgeving, samenwerking woonproblematiek

Ondernemingsplan

Strategie, Informatie en invloed hebben

6 januari 2021: Bestuur HV-Weidelanden:
De eerste vergadering van het jaar, zoals het er nu naar uitziet vergaderen wij voorlopig via Microsoft Teams, dus video.

Het is een moeilijk begin om via het beeldscherm te vergaderen.

Het bestuur heeft stilgestaan bij het overlijden van ons bestuurslid Jan Duijs.

Jan was een vrolijke en vriendelijke collega, wij zullen hem missen.

Shortstay-woningen, na een half jaar staat de bewoner op straat. Men had in dat half jaar voldoende gelegenheid voor het zoeken naar een woning.

20 januari: Overleg GroenWest en HV-Weidelanden:
Eenmalige inkomensafhankelijke huurverlaging

Op basis van de wet ‘Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen’ dienen woningcorporaties na te gaan welke huurders in aanmerking komen voor huurverlaging. Het betreft huurders van woningen met een gereguleerde huurovereenkomst en een huurprijs boven de aftoppingsgrens. Van de huurders van deze woningen moet GroenWest te weten komen binnen welke inkomenscategorie zij vallen. Deze informatie vraagt GroenWest op bij de Belastingdienst. Aan de huurders in de laagste inkomenscategorie zullen zij vervolgens voorstellen om de (kale) huur te verlagen naar de toepasselijke aftoppingsgrens: € 633,25 voor 1- en 2-persoonshuishoudens en € 678,66 voor huishoudens die uit drie of meer personen bestaan (prijspeil 2021).

Zendmasten 5G:
Door de maatschappelijke discussie over 5G wordt er veel gezegd en geschreven. Er is vanuit
GroenWest een standpunt nodig over 5G om duidelijkheid te hebben richting bewoners en daarnaast het proces van nieuwe aanvragen en verandering op huidige telecom antenne l

Momenteel zijn er 8 huurovereenkomsten met telecom operators, verdeeld over 6 daken.
We hebben een raamovereenkomst voor het management met Property Telecom. De huuropbrengsten zijn rond de € 64.800, - , waarvan 15% naar Property Telecom gaat.
De verwachting van Property Telecom is dat begin 2021 de telecom operators zover zijn om het 5G netwerk te introduceren in heel Nederland. Dit geldt dan ook voor de locaties op onze daken.
Volgens het huidige beleid verleent GroenWest in principe haar medewerking aan providers om plaatsing van antenne-installaties op haar daken mogelijk te maken. GroenWest is van mening dat hiermee een maatschappelijk belang wordt gediend. Voor het realiseren van netwerken voor mobiele tele- en datacommunicatie zijn immers daken nodig waar verbindingen met mobiele telefoons kunnen worden gerealiseerd.
Voorwaarde voor onze medewerking is uiteraard dat de antenne-installatie voldoet aan de voorschriften zoals deze zijn gesteld door de overheid. Deze voorschriften betreffen gezondheidsaspecten, bouw en eventuele benodigde vergunningen en/of toestemmingen.
Woningcorporaties spelen een belangrijke rol bij de aanleg van nieuwe digitale netwerken voor zowel vast als mobiele telecommunicatie.

Ongeveer 20% van de antenne-installaties in Nederland staan op een dak van een woningcorporatie. Aedes onderschrijft dan ook het belang van deze rol bij het beschikbaar stellen van opstelpunten.
Effecten afbouwen saldering zonnepanelenprogramma:

Medio 2019 is door de minister van Economische Zaken en Klimaat aangekondigd dat de salderingsregeling in zijn huidige vorm nog tot 2023 blijft bestaan. Na 1 januari 2023 wordt deze regeling stapsgewijs afgebouwd. Begin 2020 is hier een definitieve invulling aan gegeven. GroenWest heeft bij aanvang van haar zonnepanelenprogramma in 2016 gerekend met de aanwezigheid van saldering. Deze memo geeft inzicht in de effecten bij woningen waar de zonnepanelen op de eigen elektriciteitsmeter zijn aangesloten. Hoogbouw, waarbij de zonnepanelen op de CVZ-meter (centrale voorzieningen-meter) zijn aangesloten, wordt in deze notitie buiten beschouwing gelaten omdat hier geen vergoeding wordt gevraagd aan de huurders.

De salderingsregeling (huidig - algemeen):

De stroom die zonnepanelen opwekken, wordt deels direct in de woning gebruikt door de
apparaten in die woning (circa 30%) en deels aan het elektriciteitsnet terug geleverd (circa 70%). De stroom die terug geleverd wordt aan het elektriciteitsnet, wordt weggestreept tegen de van het net afgenomen stroom (salderen). Door het salderen bespaart de bewoner over het aantal kilowattuur (hierna kWh) dat hij opwekt niet alleen de netto kale kWh-prijs (4 tot 7 ct.) maar ook de belastingen en overige heffingen. Door de salderingsregeling is elke opgewekte kWh voor bewoners zo’n 19 tot 22 eurocent waard.

De salderingsregeling (nieuw - algemeen)

Het salderen wordt tot 2031 langzaam afgebouwd. Dit gaat tot en met 2030 met 9% per jaar. In 2031 valt dit terug naar 0%.

 Vanaf 2031 is het dus helemaal niet meer mogelijk om te salderen.
Wat gebeurt er dan met de kWh die niet op het moment van opwekken in de woning zelf gebruikt worden? Die kWh worden aan de energieleverancier verkocht voor een ‘terugleververgoeding’ van circa 6 cent per kWh. Dit geldt in 2023 dus voor 91% van de 70%

aan stroom die niet direct zelf gebruikt wordt, in 2024 voor 82% van de 70% aan stroom die niet zelf gebruikt wordt, etc.

Effecten voor huurders van GroenWest:

GroenWest vraagt vanaf het begin van het zonnepanelenprogramma (eerste panelen geplaatst in 2017) een vaste vergoeding in de servicekosten voor de zonnepanelen. De hoogte van deze vergoeding is alleen afhankelijk van de grootte van de set zonnepanelen. De vergoeding is berekend op maximaal 50% van de beoogde besparing op de minst gunstige oriëntatie waarbij we plaatsing toestaan (oostelijke en westelijke oriëntatie).

Een groot deel van de huurders heeft vanaf het begin van het programma hierdoor een groter voordeel dan 50% van de opbrengsten.

In de akkoordverklaringen is opgenomen dat GroenWest de servicekosten kan indexeren conform CPI-indexatie. Deze jaarlijkse indexering is, mede met het oog op een toekomstige afbouw van de saldering, door GroenWest tot op heden nooit toegepast. De vergoeding die de huurders per maand betalen is dan ook als volgt:

6 Zonnepanelen is €10, = servicekosten
8 Zonnepanelen is €13,33 servicekosten
10 Zonnepanelen is €16,67 servicekosten

25 januari: Bestuur HV-Weidelanden en HV-IJsselstein
De eerste kennismaking met de fusie Provides/GroenWest

De corporaties GroenWest en Provides hebben aangegeven dat zij willen samenwerken en in een fusie verder willen gaan.

De beide corporaties willen per 1 januari 2022 onder een nieuwe naam verder.

10 februari: Overleg GroenWest en HV-Weidelanden:
De uitgangspunten van de jaarlijkse huurverhoging 2022 worden ter advisering aangeboden.
Voorstel/gevraagd besluit:
Het bestuur van Weidelanden wordt gevraagd advies uit te brengen over de voorgestelde invulling van de huurverhoging 2021, te weten:

·
 Huishoudens met een inkomen onder de €44.655 en een huidige netto huur onder de liberalisatiegrens krijgen een huurverhoging volgens inflatie (1,4%).
·  Huishoudens met een inkomen boven de €44.655 en een huidige netto huur onder de liberalisatiegrens krijgen een huurverhoging van inflatie + maximale opslag van 4,0% - wettelijk uitgezonderd zijn huishoudens die bestaan uit 4 of meer personen en/of de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Zij krijgen een huurverhoging volgens inflatie.
·  Alle huishoudens (ongeacht inkomen) in een sociale huurwoning met een huur boven de liberalisatiegrens krijgen een huurverhoging volgens inflatie.
·  De huur van geliberaliseerde woningen wordt met inflatie verhoogd.
·  De huur van overige woongelegenheden wordt met inflatie verhoogd.
·  De huur van BOG en MOG wordt conform contract verhoogd.
·  De huur van parkeerplaatsen en garageboxen die zijn opgenomen in het huurcontract van een woning wordt met inflatie verhoogd. ·  De huur van parkeerplaatsen en garageboxen die niet zijn opgenomen in het huurcontract van een woning worden met 3,0% verhoogd.

Overwegende dat:

·  Het voorstel past binnen de wettelijke kaders huurverhoging 2021: met alle huurverhogingen blijven we binnen de maximale huursomstijging en de maximale individuele
huurstijging;

·  De inkomensafhankelijke huurverhogingen niet meetellen in de huursombenadering. Er is met alle gemeenten in de prestatieafspraken opgenomen dat de extra opbrengst van de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt ingezet voor investeringen;
·  We voor maatwerk de uitgangspunten uit het sociaal huurakkoord volgen met betrekking tot huurverlaging en huurbevriezing.
·  Naast (voorafgaand aan) de jaarlijkse huurverhoging wordt de wet ‘eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen’ uitgevoerd. Deze huishoudens krijgen geen jaarlijkse huurverhoging.

Voorstel huurverhoging 2021 GroenWest:

* Passend wonen:  +1,4% (inflatie)
Huishoudens met een inkomen onder de €44.655 en een huidige netto huur onder de liberalisatiegrens
* Goedkoop scheefhuren: + 5,4% (inflatie + 4%)
Huishoudens met een inkomen boven de €44.655 en een huidige netto huur onder de liberalisatiegrens.

*  Alle huishoudens met een sociaal huurcontract en een huur boven de liberalisatiegrens: 1,4%
(inflatie)
 Deze huishoudens betalen een huur boven de liberalisatiegrens, waardoor de betaalbaarheid onder druk kan komen te staan.
*  Huishoudens in vrije sector: 1,4% (inflatie)
GroenWest zet haar vrije sector portefeuille graag in voor huishoudens die qua inkomen net buiten de doelgroep vallen voor een sociale huurwoning.
*  Parkeerplaatsen en garageboxen: 1,4% (inflatie)
De huur van parkeerplaatsen en garageboxen die zijn opgenomen in het huurcontract van een woning wordt met inflatie (1,4%) verhoogd.

*  Parkeerplaatsen en garageboxen: 3%
De huur van parkeerplaatsen en garageboxen die niet zijn opgenomen in het huurcontract van een woning worden met 3,0% verhoogd. Dit is bij het tekenen van het contract afgesproken.

Directeur-bestuurder Karin Verdooren maakt overstap van GroenWest naar De Key:
Karin Verdooren, directeur-bestuurder van GroenWest, maakt per 1 april 2021 de overstap naar Woonstichting De Key in Amsterdam. Daar wordt zij de nieuwe

directeur-bestuurder.

Karin Verdooren: “De afgelopen acht jaar heb ik samen met alle collega’s van GroenWest en partners in de regio gebouwd aan een stevige thuisbasis voor onze huurders. Met focus op betaalbaarheid, nieuwbouw, duurzaamheid en leefbaarheid. De organisatie is klaar voor de opgave die er ligt en ik ben trots dat ik daar mijn steentje aan heb mogen bijdragen. Voor mij is het nu tijd voor een nieuwe stap. Ik laat GroenWest met een gerust hart over aan mijn collega’s en mijn opvolger.”

Huurdersvereniging Weidelanden kijkt met plezier terug op de samenwerking met Karin Verdooren. Als nieuwe organisaties moesten vele lijnen nog uitgestippeld worden. En dat was vooral voor Weidelanden een hele uitdaging. Belangrijk was voor ons de ruimte, de erkenning en waardering die wij kregen voor onze activiteiten. En dat kregen wij van haar. Veel succes in de nieuwe werkkring.

15 en 17 februari:
15 februari: Huurdersverenigingen Utrecht

Overleg met de huurdersverenigingen van Utrecht. Hierin wordt het overleg met de gemeente voorbereid

17februari:
Stuurgroep Huren Utrecht.
Overleg met de de gemeente Utrecht, STUW (Stichting Utrechtse Woningcorporaties) huurdersorganisaties (Portaal, HNM, Weidelanden en BoKS)

3 maart: Bestuur HV-Weidelanden

Huurverhoging en huurbevriezing 2021
:
Het bestuur van Weidelanden wordt geïnformeerd over de aanpassing van de jaarlijkse huurverhoging 2021:
· * Naar aanleiding van de motie huurbevriezing, die de Tweede Kamer eerder aannam, heeft minister Ollongren (BZK) op 17 februari 2021 besloten dat alle gereguleerde woningen geen huurverhoging mogen krijgen.  
* Alle huishoudens (ongeacht inkomen) in een sociale huurwoning krijgen een huurbevriezing
(0%). De woningen en niet-woningen waar we wel huurverhoging voor mogen vragen worden volgens eerder vastgesteld beleid verhoogd:
* De huren van geliberaliseerde woningen worden met inflatie (1,4%) verhoogd.
 De huren van BOG en MOG worden conform contract verhoogd, wanneer nodig passen we maatwerk toe.
* De huren van parkeerplaatsen en garageboxen die zijn opgenomen in het huurcontract van een woning worden met inflatie verhoogd.
*  De huren van parkeerplaatsen en garageboxen die niet zijn opgenomen in het huurcontract van een woning worden met 3,0% verhoogd.
*  De huurbevriezing komt bovenop de Wet Eenmalige Huurverlaging, die sinds 1 januari 2021 van kracht is.

Aanleiding:
Bij alle huurders van sociale huurwoningen wordt dit jaar de huur bevroren, dit betekent dat alle huurders van GroenWest met een sociaal huurcontract geen

huurverhoging krijgen.

4 maart: Tripartitenoverleg gemeente De Ronde Venen.
Voortgang samenwerking GroenWest/Provides,

10 maart: Overleg GroenWest en HV-Weidelanden:
Jaarrekening 2020 van GroenWest is aan Weidelanden aangeboden. Zie voor de inzage van deze Jaarstukken op de site van GroenWest.
Samenwerking GroenWest/Provides is aangeboden aan het gemeentebestuur van De Ronde Venen.
GroenWest/Provides bouwen samen verder. De krachtenbundeling en meerwaarde voor de organisaties en de regio. Samen kunnen ze meer en sneller nieuwe woningen bouwen. Weidelanden heeft haar instemming gegeven voor de fusie en gaan samenwerken met de huurdersvereniging IJsselstein.

25 maart: Tripartitenoverleg gemeente Woerden
De prestatieafspraken worden vanaf 1januari 2021 voor meerdere jaren gemaakt.
Deze bijeenkomst was de evaluatie van het bod van GroenWest aan de gemeente Woerden.

29 maart: Gezamenlijke vergadering HV-Weidelanden en HV-IJsselstein:
De meerwaarde van een fusie?

* Continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening waarborgen
* Meer kennis en ervaring
* Kansen voor digitalisering en innovatie
* Robuuste corporatie met een portefeuille van bijna 16.000 woningen
* Grotere financiële slagkracht
* Meer woningen bouwen
* De ervaring bij verduurzaming bij GroenWest inzetten in IJsselstein
* Kennis, ervaring en innovatiekracht bundelen en gezamenlijk werken naar de
   ambitieuze doelstelling: CO2 neutraal in 2050
* Inkoop en contractmanagement versterken
* Efficiëntie in werkwijze door samenvoegen processen
* Continuïteit borgen in aanbod van werk en inkoop van capaciteit

Werkend Perspectief:
* Dienstverlening versterken
* Meer en sneller woningen bouwen
* Een krachtige, robuuste en toekomstig bestendige organisatie

29 maart: Tripartitenoverleg gemeente Montfoort
Samenwerking met GroenWest/Provides voor de toekomst.
De prestatieafspraken, het bod, wordt aan de gemeente aangeboden, het zijn meerjarige afspraken die ieder jaar geëvalueerd worden.

7 april: Bestuur HV-Weidelanden:
Het is niet mogelijk om een jaarvergadering via Teams of Zoom te houden vandaar heeft de secretaris vandaag in de bestuursvergadering het Jaarverslag 2020 gepresenteerd aan het bestuur.
De webmaster heeft het Jaarverslag op de website gezet, www.hv-weidelanden.nl

13 april: Gemeente De Ronde Venen, GroenWest en HV- Weidelanden:
Prestatieafspraken: wat moet en mag onder de herziende Woningwet?
Woningwet schrijft voor dat de gemeenteraad de prestatieafspraken niet vaststelt. Zij stelt kaders en uitgangspunten vast in haar volkshuisvestingsbeleid. Het college van B&W voert dit beleid uit door onder meer de prestatieafspraken. Het college informeert de gemeenteraad hierover. Dat past bij het duaal stelsel, waarbij de raad stuurt op hoofdlijnen en het college de uitvoering voor haar rekening neemt. Gemeente De Ronde Venen kiest er vanwege het politieke belang dat zij aan volkshuisvesting geeft voor, om wel de prestatieafspraken aan de raad voor te leggen zodat zij hun aandachtspunten kunnen meegeven aan het college.
* Ook de Raad van Commissarissen van de corporatie keurt de prestatieafspraken niet goed. Prestatieafspraken kunnen direct (stevige) invloed hebben op de begroting. Die wordt wel door de RvC goedgekeurd. Daarom worden prestatieafspraken ook vaak wel ter goedkeuring aan de RvC voorgelegd.
*  Ook de ALV van de huurdersorganisatie heeft vaak geen rol in het vaststellen van de prestatieafspraken. Het mandaat ligt doorgaans bij het bestuur.

19 april: Overleg HV- Weidelanden en HV-IJsselstein:
Weidelanden en HV-IJsselstein gaan de fusiebespreking aan met Joeri Zandvliet.
Het bestuur van Weidelanden werkt al een x-aantal jaren samen met Atrivé, zij kwamen het meest sympathiek over. De Woonbond werkt met mensen van buitenaf, Atrivé heeft zijn adviseurs in dient dus van het begin af werken wij met een vaste adviseur tot het geheel voltooid is.

19 en 21 april:
19 april: Overleg met de huurdersverenigingen van Utrecht. Hierin wordt het overleg met de gemeente voorbereid.
21 april: Stuurgroep Huren Utrecht, gezamenlijk overleg met de Wethouder, Stedelijk Woningcorporaties en de Huurdersverenigingen.

 28 april: Bestuur HV-Weidelanden:
 Vervolg Fusiebesprekingen van HV-Weidelanden – HV-IJsselstein.
 agendapunten aandragen voor het overleg met GroenWest.

12 mei: Overleg GroenWest en HV-Weidelanden:
Kennisnemen van de portefeuillemonitor 2020
*
Deze notitie stand van zaken van de portefeuille op dit moment weergeeft en de beweging die het de afgelopen jaren gemaakt heeft.
Plus een doorkijk naar de nieuwbouwplannen en ontwikkelingen voor de nabije toekomst;
* Wij jaarlijks de realisatie van de portefeuillestrategie en het vastgoed-gerelateerd zaken uit het   ondernemingsplan monitoren en bepalen of bijsturing op
  bepaalde onderdelen noodzakelijk en/of gewenst is.
* Het aantal van 400 nieuwbouwwoningen, een realistische ambitie blijkt.
 De wens om 750 nieuwbouwwoningen te realiseren blijft bestaan, maar vorig jaar hebben we realistische ambitie bijgesteld naar 400. Tegelijkertijd zien we ook dat
 de focus op acquisitie zijn vruchten begint af te werpen en er veel kansen op nieuwe ontwikkelingen zijn.
*We onze aanpak in het verduurzamen van het bestaande bezit temporiseren, omdat de woningen een hoge kwaliteit hebben.
We voeren het onderhoud meer “just-in-time” uit.

Jaarmonitor Prestatieafspraken:

Gemeente Woerden – GroenWest – Weidelanden
GroenWest en Weidelanden met gemeente Montfoort
GroenWest en Weidelanden met gemeente Utrecht
Gemeente DRV – GroenWest – Weidelanden:

 Het overzicht maakt inzichtelijk welke prestatieafspraken voor het jaar 2020 zijn behaald en welke aandacht behoeven. Het doel van de monitor is om vast te stellen in hoeverre de prestatieafspraken zijn nagekomen en waar bijsturing of extra aandacht nodig is in het komende jaar. 

Medehuurderschap:
Medehuurderschap geeft het recht om in geval de hoofdhuurder de woning verlaat of overlijdt de huurovereenkomst over te nemen. De medehuurder hoeft dan dus niet de woning te verlaten. Verder leidt het ertoe dat de medehuurder naast de hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk wordt voor de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst, zoals het betalen van de huur.

Wanneer kan je medehuurder worden?

-Als je getrouwd bent ben je vanzelf medehuurder (dat heet “van rechtswege’)
- Datzelfde geldt ook als er sprake is een geregistreerd partnerschap (ook “van rechtswege”)
Andere huisgenoten dan echtgenoot/geregistreerd partner kunnen ook medehuurder worden. Zij moeten een gezamenlijk verzoek doen aan GroenWest en voldoen aan de voorwaarden en aantonen dat er langer dan 2 jaar sprake is van een zogenaamde “duurzaam gemeenschappelijk huishouding”, en het hebben van een hoofdverblijf in de gehuurde woonruimte. Je kunt dus in aanmerking komen voor Medehuurderschap als je aan deze voorwaarden voldoet.

17 mei: Tripartitenoverleg Gemeente Woerden:
Jaarmonitor Prestatieafspraken 2020
Gemeente en GroenWest hebben de prestatieafspraken 2020 geëvalueerd. Doel van de monitor is om vast te stellen in hoeverre de prestatieafspraken zijn waargemaakt en of en op welke wijze bijsturing nodig is. Het jaarlijks monitoren van de prestatieafspraken wordt voorgeschreven in de Woningwet.

27 mei: Tripartitenoverleg Gemeente Montfoort
Jaarmonitor Prestatieafspraken 2020

Gemeente en GroenWest hebben de prestatieafspraken 2020 geëvalueerd. Doel van de monitor is om vast te stellen in hoeverre de prestatieafspraken zijn waargemaakt en of en op welke wijze bijsturing nodig is. Het jaarlijks monitoren van de prestatieafspraken wordt voorgeschreven in de Woningwet.

Tijdens het tweede bestuurlijk overleg van 2021 bespreken Gemeente, HV Weidelanden en GroenWest de mogelijkheden om de cyclus van bod, prestatieafspraken en monitoring anders in te richten.

Aanleiding is de grote tijdsinvestering die de huidige werkwijze kost: het jaarlijks uitbrengen van een bod en het maken van prestatieafspraken met veel wederzijdse detailafspraken.
De herziene Woningwet die naar verwachting in de loop van dit jaar ingaat, geeft nadrukkelijk(er) meer ruimte om de cyclus lokaal in te richten, mits afspraken goed worden vastgelegd. Ook de herziene Handreiking Prestatieafspraken (opgesteld door het Ministerie van BZK, Aedes, VNG en de Woonbond) die dit jaar wordt gepubliceerd, besteedt hier meer aandacht aan.

Vanwege de gezamenlijke langetermijnopgaven van gemeenten, corporaties en huurders stappen partijen steeds meer over van een jaarlijks bod en eenjarige afspraken op meerjarige kaderafspraken met een productietabel en jaarlijks in gezamenlijkheid opgestelde concrete jaaragenda. Hiervan is de looptijd meestal gelijk aan die van de woonvisie, maar deze kan ook afwijken, bv. een bestuursperiode. Er zijn verschillende gemeenten die nu al zo werken, bijvoorbeeld Amsterdam, Purmerend, Woerden en Naarden. Graag bespreken we of en zo ja hoe wij dat met elkaar vorm kunnen geven.

31 mei: Overleg HV- Weidelanden en HV-IJsselstein:
Bedrijfsplan fusieorganisatie GroenWest-Provides 2021-2022

Sinds eind vorig jaar werken Provides en GroenWest intensief samen. Een terugblik op deze eerste samenwerkingsperiode heeft aangetoond dat een fusie van beide organisaties tot één nieuwe corporatie veel meerwaarde oplevert. Meerwaarde voor de organisatie zelf, maar vooral ook voor huurders en woningzoekenden. Door de twee corporaties samen te laten gaan ontstaat een krachtige, solide organisatie die zich optimaal kan inzetten voor de regionale volkshuisvestelijke opgave.

Daarom hebben de organisaties dit voorjaar gezamenlijk besloten om een volgende stap te zetten in het proces dat op 1 januari 2022 moet leiden tot een fusie tussen GroenWest en Provides: het voorbereiden van een in medio 2021 te nemen besluit over het voornemen tot fusie. Onderdeel van deze voorbereiding is het vaststellen van een gezamenlijk bedrijfsplan.

Lokale binding: dichtbij, aanspreekbaar en samenwerkingsgericht

1. Visie op dienstverlening

2. Lokale aanwezigheid en zichtbaarheid

3. Gebiedsgericht samenwerken

31 mei en 2 juni:
31 mei:
Overleg met de huurdersverenigingen van Utrecht. Hierin wordt het overleg met de gemeente voorbereid

2 juni:
Stuurgroep Huren Utrecht, gezamenlijk overleg met de Wethouder, Stedelijk Woningcorporaties en de Huurdersverenigingen.

2 juni: Bestuur HV-Weidelanden:
Voortgang fusiebesprekingen, het bespreken van het concept bedrijfsplan voor de fusie.

Woonwagenbeleid Gemeente Montfoort:

Op 15 december 2020 stemde het college van burgemeester en wethouders (hierna: college van B&W) van de gemeente Montfoort in met het realiseren van twee (woonwagen)standplaatsen. Dit besluit vloeide voort uit de ruimte in de vigerende woonvisie voor twee nieuwe (woonwagen)standplaatsen en de belangstellendenregistratie. Omdat de belangstellendenregistratie het aantal van twee nieuw te realiseren plaatsen overtrof, besloot het college van B&W tevens tot het ontwikkelen van woonwagenbeleid, dat haar in staat stelt in de toekomst beslissingen te nemen over uitbreiding.

Op 1 maart 1999 is de Woonwagenwet ingetrokken en werd het woonwagenbeleid gedecentraliseerd. Gemeenten werden formeel ontslagen van de verplichting om exclusief beleid voor woonwagenbewoners1 te formuleren. Hierdoor werden allerlei bijzondere maatregelen en voorzieningen opgeheven die woonwagenbewoners en standplaatsen hadden om in het reguliere beleidsproces een plaats te krijgen. Met afschaffing van de Woonwagenwet hadden woonwagenbewoners geen uitzonderingspositie meer op de woningmarkt. Bijzondere rechten vervielen zoals het recht op een standplaats. Ook waren de woonwagenbewoners voortaan gewoon ‘burgers’, die zich slechts onderscheiden omdat ze in een woonwagen wonen. Wonen in een woonwagen was een wens geworden en geen recht.

21 juni: Tripartitenoverleg Gemeente De Ronde Venen:
Meerjarige kaderafspraken:

Partijen willen gedurende de looptijd van de gemeentelijke woonvisie (huidige tot 2025) werken met meerjarige kaderafspraken met een productietabel en jaarlijks in gezamenlijkheid opgestelde jaaragenda. We denken dat deze vorm past bij de gezamenlijke lange termijn opgaven en ook efficiënter is

Kernbinding in de gemeente De Ronde Venen:

Sinds juli 2019 geldt voor de gemeente De Ronde Venen de beleidsregel ‘voorrang lokaal woningzoekenden bij toewijzing huurwoningen tot aan de liberalisatiegrens’. Dit besluit is genomen na aanleiding van de schaarste van huurwoningen in de gemeente: door kernbinding toe te passen krijgen bewoners van de kernen voorrang op alle aangeboden sociale huurwoningen in de eigen kern. De voorrangsregel geldt voor alle kernen, behalve Mijdrecht. Daarnaast is kernbinding ook van toepassing voor de nieuwbouwprojecten van GroenWest.

Evaluatie Prestatieafspraken 2020

Gemeente en GroenWest hebben de prestatieafspraken 2020 geëvalueerd. Doel is om vast te stellen in hoeverre de prestatieafspraken zijn waargemaakt en of en op welke wijze bijsturing nodig is. Het jaarlijks evalueren van de prestatieafspraken wordt voorgeschreven in de Woningwet.

15 juli: Overleg GroenWest en HV-Weidelanden:
Nieuwe Wet Toezicht Bestuur en Rechtspersonen

Informatie over de nieuwe wet “Wet Toezicht Bestuur en Rechtspersonen”, kort gezegd “WBTR”. Per 1 juli wordt deze wet van kracht en is bedoeld om onverantwoordelijk financieel beheer, wanbestuur, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Het gaat in deze wet om het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en het uniformeren van regels over bestuur en toezicht bij stichtingen, verenigingen en coöperaties om deze meer op een lijn te brengen met de regels rondom bestuur en toezicht bij de NV en BV. De wet geldt niet alleen voor grote en professionele organisaties, maar voor alle verenigingen en stichtingen. Ook voor huurdersvereniging Weidelanden.

Aansprakelijkheid van bestuursleden:

Een ieder die niet als privépersoon optreedt in het rechtsverkeer maar als bestuurder is wettelijk verplicht zijn taken naar behoren te vervullen. Een bestuurslid moet in elk geval handelen in overeenstemming met het statutaire doel van de organisatie en zich houden aan in de wet en de statuten omschreven verplichtingen. Dit staat ook in artikel 14 van de statuten van de HV. Wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur en er ontstaat schade, kunnen bestuursleden voor deze schade aansprakelijk gesteld worden.

Het gaat hier om ernstig verwijtbaar handelen, niet om kleine fouten.

De WBTR regelt dat bij een faillissement van de vereniging bestuursleden die zich schuldig maken aan ernstig taakverzuim (bijvoorbeeld fraude) onder omstandigheden aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het tekort in het faillissement.

Verzoek om instemming Fusie:
Namens de leden van Huurdersvereniging Weidelanden heeft het bestuur van Huurdersvereniging Weidelanden besloten haar onvoorwaardelijke instemming te geven aan de voorgenomen fusie.

We lichten graag toe hoe we tot dit besluit zijn gekomen. Onze instemming is gebaseerd op het volgende:
*Het constructieve overleg van de afgelopen periode over hoe fusie voor de huurder van meerwaarde kan zijn.
*Het gevoel dat beide organisaties elkaar versterken en bij elkaar passen qua cultuur. *Medewerkers van beide corporaties hebben dat wat wij belangrijk vinden goed vertaald in beleidsstukken waar we de afgelopen periode bij betrokken zijn:
o Het Bedrijfsplan
o De notitie Lokale binding
o De visie op dienstverlening
Wij zien op hoofdlijn de volgende meerwaarde van fusie voor de huurder:
 Bij fusie heeft de corporatie een groter werkgebied en meer mogelijkheden om te
investeren in nieuwbouw van sociale huurwoningen in de regio Utrecht.
We zien het als een cruciale opgave om het woningtekort terug te dringen.
 Stabiele goede dienstverlening, waarbij de corporatie menselijk is en lokaal dichtbij
de huurder staat. We verwachten snelle service met waar het past maatwerk.
 Meer financiële en organisatorische stevigheid.
Vanuit het perspectief van Provides verwachten we dat minder inhuurkrachten nodig zijn.
De organisatie kan door krachtenbundeling sterker worden én geld besparen.
 We verwachten dat fusie zorgt voor een sterkere positie van de corporatie richting
gemeenten in de regio.
 De fusiecorporatie zet zich in voor alle doelgroepen: doorstroming, jong en oud, zorgbehoevend en gezond.
 Door de schaal van de corporatie verwachten we dat de corporatie effectiever in onderhoud en verduurzaming zal kunnen investeren.

11 augustus: Bestuur HV-Weidelanden:
Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU)

Jaarverslag 2020:
De Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht, in het kort KWRU, is op 1 september 2015 van start gegaan. In totaal maken nu 15 corporaties gebruik van de KWRU, goed voor een kleine 100.000 verhuureenheden o.a. GroenWest, BO-ex, Mitros en Portaal.

De Klachtencommissie maakt haar bestaan op de volgende manieren kenbaar:
• een eigen website www.kwru.nl, onder andere te vinden via een linkje op de websites
van de aangesloten corporaties;
• een eigen (digitale) brochure Bent u niet tevreden? Laat het ons weten!

• het eigen jaarverslag: de Klachtencommissie stuurt haar jaarverslag toe aan onder meer de aangesloten corporaties, de huurdersorganisaties van de aangesloten corporaties, Aedes, de Nederlandse Woonbond, de STUW (Stichting Utrechtse Woningcorporaties), de Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU), de RWU, de Huurcommissie en een aantal (regionale) klachtencommissies van andere corporaties in Nederland.

15 september: Overleg GroenWest en HV-Weidelanden
Projectplan Veilig Verwarmen
:

Doelstelling:

Het vervangen van alle open verbrandingstoestellen in het woningbezit van GroenWest in 2021. Startdatum van het project is 1 mei 2021.
Aanleiding:

Jaarlijks overlijden in Nederland zo’n 10 personen als gevolg van koolmonoxidevergiftiging. Een veelvoud daarvan loopt een vergiftiging op, maar kan daaraan behandeld worden. In verband met onder andere deze risico’s, op het gebied van koolmonoxide (CO) problematiek, is besloten dat GroenWest alle open verbrandingstoestellen wil vervangen voor gesloten toestellen. Dit is geen wettelijke verplichting, maar een eigen ambitie van GroenWest. Naast de eigen ambitie, heeft de Rijksoverheid de ‘Handreiking Vervanging Open Verbrandingstoestellen (juli 2014) opgesteld. De rijksoverheid stimuleert woningcorporaties om open verbrandingstoestellen te verwijderen.
De Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties 2021 (IBW) die begin juli is gepubliceerd door het Ministerie.

- De minister geeft jaarlijks aan gemeenten en huurdersorganisaties een indicatie van de besteedbare middelen van de corporatie voor de uitvoering van het

volkshuisvestingbeleid. We noemen dat de IBW.

- Doel van de IBW is bij te dragen aan de kwaliteit van overleg over prestatieafspraken op lokaal niveau door inzicht te geven in de financiële ruimte van corporaties.

- We zien bij GroenWest over de jaren heen een fluctuatie van de IBW: het ene jaar lijkt er meer financiële ruimte over te blijven dan het andere jaar. Dat komt vooral doordat de uitgangspunten van de berekening van jaar tot jaar wijzigen. Het is een beetje appel met peren vergelijken.

- Uit de berekening blijkt dat GroenWest nog enige financieel ruimte heeft voor extra investeringen. Die investeringen zijn echter moeilijk te realiseren zo lang er onvoldoende locaties zijn.

Gevraagd advies
: Uitgangspunten woonwagenbeleid

*Advies over de geformuleerde uitgangspunten voor het woonwagenbeleid

Overwegende dat:

*Er behoefte (zowel intern als extern gedreven) is aan beleid op het onderwerp woonwagens;

*De uitgangspunten richting zullen geven aan de verdere uitwerking;

*De uitgangspunten in lijn zijn met het beleidskader van het Rijk.

Samenvatting:

GroenWest in van plan woonwagenbeleid op te stellen. Als eerste stap zijn enkele basisprincipes geformuleerd die de kaders vormen voor het beleid. Deze uitgangspunten zijn in lijn met wat we al deden en bevatten geen grote wijzigingen. Ze zijn ook in lijn met de richtlijnen die zijn opgesteld door het ministerie van BZK. De uitgangspunten worden hieronder genoemd en verderop in deze notitie verder toegelicht.

*We wachten de gemeentelijke vraag af. We handelen reactief en nemen zelf geen initiatief in de realisatie van de uitbreidingsopgave.

*We continueren (minimaal) de huidige situatie. Dat betekent dat we geen standplaatsen verkopen en al onze standplaatsen willen behouden ten behoeve van de slaagkans van de doelgroep woonwagenbewoners. Dit is in lijn met de richtlijnen vanuit het Rijk.

* Woonwagenbewoners beschouwen wij als onze doelgroep. Daarom vinden we dat het onze taak is om (gedeeltelijk) te voorzien in de huisvestingsbehoefte van deze doelgroep. Wel maken we onderscheid naar verschillende inkomensgroepen, vergelijkbaar met onze reguliere doelgroep. Daarnaast is deze doelgroep zo bijzonder dat veel maatwerk (bijvoorbeeld bij mutatie) geoorloofd is.

*Kleine kampjes geven weinig gedoe. Vanuit beheeroogpunt blijven we streven naar kleinschaligheid, vooral bij uitbreiding.

* Net als onze woningen zijn onze woonwagens van goede kwaliteit. We zorgen voor een passend product voor onze doelgroep. Hierbij doen we wat redelijkerwijs nodig is voor de huurder (passend binnen de sociale huursector).

20 september: Tripartitenoverleg Gemeente Montfoort
Prestatieafspraken 2022:

- Aandachtspunten i.v.m. stand van zaken, uitvoering prestatieafspraken 2021

Fusie GroenWest-Provides

Leefbaarheid

Ontwikkelingen
- Nieuwbouw

- Taakstelling statushouders/asiel/regionaal proces U10

- Woonwagenbeleid

- Complex Van Rooijenplein

5 oktober: Tripartitenoverleg Gemeente Utrecht
Prestatieafspraken 2021 – 2022

Gemeente Utrecht, GroenWest en Huurdersvereniging Weidelanden

4 en 6 oktober: Stuurgroep Utrecht
Versneld toevoegen tijdelijke woonruimte:

Naar verwachting komt in de periode 2025-2035 de doorstroming gefaseerd op gang, omdat dan de nieuwbouwproductie in grotere gebiedsontwikkelingen worden opgeleverd.

De taskforce richt zich op viersporen: 1. locaties voor tijdelijk wonen, 2. tijdelijk benutten van de mogelijkheden van het gemeentelijk vastgoed, 3. corporaties faciliteren bij het verwerven van vastgoed en 4. optimalisatie corporatiebezit. De Taskforce bestaat uit 2 overlegtafels: een tafel met corporaties en zorgaanbieders en een tafel met gemeentelijke organisatieonderdelen. Centrale vraag voor de Taskforce is: hoe kunnen we versneld tijdelijke betaalbare huisvesting realiseren?

13 oktober: Tripartitenoverleg Gemeente De Ronde Venen
Voortgang prestatieafspraken 2021:

De meeste prestatieafspraken zijn behaald of lopen op schema. Ondanks het feit dat we in de eerste helft van dit jaar nog steeds te maken hadden met beperkende maatregelen door corona hebben we gezamenlijk veel doelen gerealiseerd en/of stappen in die richting gezet.

Er was extra oog voor betaalbaarheid, bijvoorbeeld door coulant om te gaan met verzoeken tot huurverlaging. We hebben gewerkt aan de beschikbaarheid door nieuwbouwprojecten een stap verder te brengen.

Ondanks het misverstand over het toepassen van de regionale huurkortingsregeling kunnen we constateren dat het project Aemsteldyck/Prinsendyck qua doorstroming en doelgroep een groot succes is: 43 van de 45 woningen zijn verhuurd aan lokale doorstromers, één aan een terugkeerder en één aan een inwoner met medische urgentie. Op gebied van duurzaamheid heeft GroenWest o.a. nieuw tuinenbeleid opgesteld, een meetsystematiek ontwikkeld om CO2-uitstoot te monitoren. Er lopen experimenten met verschillende duurzaamheidstechnieken, waaronder de opslag van dakwarmte en verschillende warmteterugwininstallaties. Ook werken GroenWest en gemeente met de Provincie samen bij twee projecten op het terugdringen van energiegebruik. Tot slot blijven we ons onverminderd inzetten voor de juiste zorg en leefbaarheid in en rondom onze wooncomplexen en werken we op dit vlak zo goed mogelijk samen.
Prestatieafspraken 2022-2025:

Betaalbaar wonen

We willen dat er voldoende betaalbare sociale huurwoningen zijn voor elke aangewezen inkomensklassen, zodat huurders wonen in een betaalbaar huis. Dit vraagt om differentiatie in huurprijzen aansluitend bij de lokale behoefte. Een gematigd huurbeleid draagt bij aan de ambitie. Wanneer nodig leveren we maatwerk.

Beschikbaarheid

Het uitbreiden van de voorraad heeft de hoogste prioriteit. Daarom zetten we in op versnelling van de nieuwbouwproductie. Er wordt hoofdzakelijk ingezet op de bouw van kleine levensloopbestendige appartementen. Daarnaast op de bouw van woningen voor middeninkomens waardoor doorstroming wordt gestimuleerd. GroenWest zorgt ervoor dat haar investeringscapaciteit toereikend is en continueert zo lang als financieel mogelijk de verkoopstop. Gemeente en GroenWest denken actief mee met huurders met een doorstroomwens. GroenWest wijst voldoende woningen met voorrang toe aan bijzondere doelgroepen en bij woningtoewijzing levert GroenWest zo nodig maatwerk.
Duurzaamheid

De gemeente heeft de ambitie om in 2040 klimaat neutraal te zijn. GroenWest werkt stapsgewijs toe naar een CO2- en grondstoffen neutrale voorraad in 2050 en blijft hierbij de gemeente en andere partners meenemen. Op grote schaal investeert GroenWest tot 2025 in het verbeteren van de schil van de woningen (isolatie).

Op kleine schaal experimenteert GroenWest volop met de installatietechnieken om innovatie aan te jagen. Ze gaat er vanuit dat deze technieken de komende jaren een stuk efficiënter en betaalbaarder worden. Ook experimenteert GroenWest op het vlak van klimaatadaptatie. Onderhoud voert zij uit wanneer onderdelen aan vervanging toe zijn. Gelijktijdig wordt de woning waar mogelijk verduurzaamd. Uitgangspunt is dat woningen met de slechtste energie labels het eerst aan de beurt zijn. Gemeente en GroenWest trekken in het kader van de Transitievisie Warmte bij renovatietrajecten samen op. Belangrijk speerpunt is het stimuleren van een lager energieverbruik onder huurders. Hiervoor werken GroenWest en gemeente aan bewustwording.

Wonen en zorg

De doelgroep van GroenWest bestaat steeds meer uit (psychisch en fysiek) kwetsbare mensen.

GroenWest past haar woningaanbod hierop aan. Gemeente en GroenWest participeren actief in lokale netwerken met maatschappelijke partners. Huurders wonen langer zelfstandig thuis. Voor ouderen realiseren we daarom levensloopbestendig nieuwbouw. Hiernaast is er een groeiende behoefte aan kleinschalige tussenvormen voor huurders met een (beperkte) zorgvraag. Voor deze doelgroepen willen we nieuwe woonvormen realiseren. Partijen willen dat vraag en aanbod als het gaat om wonen en zorg helder is. Daartoe zorgt de gemeente met de betrokkenheid van GroenWest voor een woonzorgvisie.

Leefbaarheid

Wij zetten ons in voor inclusieve, leefbare complexen en buurten. Dit doen we proactief en in goede samenwerking met andere maatschappelijke partners. Met hen zorgen we dat huurders de juiste zorg en woonvorm krijgen en bestrijden we overlast. Hierbij gaan we gebiedsgericht te werk en met inachtneming van de privacyregelgeving. Het aantal complexe en zorgwekkende casussen van huurders die overlast veroorzaken neemt toe. Het oplossen is intensief en vraagt vaker om maatwerk.

13 oktober: Bestuur HV-Weidelanden
Fusie Weidelanden en HV-IJsselstein

De penningmeester en secretaris van HV-IJsselstein willen graag op kortere termijn stoppen als bestuurslid. Vanuit hen was de behoefte om ook financieel-administratief goed door te nemen hoe het gaat lopen bij een eventuele fusie tussen beide huurdersorganisaties.

27 0ktober: Overleg GroenWest – HV-Weidelanden
Nieuwe algemene huurvoorwaarden per 1 januari 2022

Wijzigingen i.v.m. ontwikkelingen, wet- en regelgeving

• Steeds vaker worden energie neutrale woningen gebouwd. De optie om een energieprestatievergoeding te vragen is toegevoegd aan onze huurovereenkomst.

• Huiseigenaren zijn verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur van een zelfstandige woning een (definitief) energielabel aan de koper of huurder te geven. Huurders van woningen die geen afschrift van het definitief huurlabel hebben gekregen bij het afsluiten van een nieuwe huurovereenkomst kunnen dit melden bij de ILT. Na 1 januari 2022 gaat ILT de verplichting handhaven om bij verkoop of verhuur een geldig energielabel te overhandigen en het label in advertenties te vermelden. Is er geen definitief label beschikbaar dan moet de verhuurder in ieder geval de informatie geven die er wel is.

• Roerende zonnepanelen die niet in de kale huur zijn meegerekend kunnen via de servicekosten in rekening worden gebracht. Artikel 4.3 van de huurovereenkomst biedt hiervoor de grondslag.

• Corporaties worden steeds vaker geconfronteerd met huurders die grote hoeveelheden vuurwerk, lachgas of andere gevaarlijke goederen in hun huis of schuur opslaan. In art 6.11 van de algemene huurvoorwaarden zijn deze gedragingen expliciet verboden.

• In art 8.5 van de algemene huurvoorwaarden is een bepaling toegevoegd die vastlegt dat verduurzamingswerkzaamheden (denk hierbij aan: aansluiten van een woning op duurzame collectieve warmtevoorziening) vallen onder het begrip ‘dringende werkzaamheden’. De huurder moet zijn medewerking verlenen aan dergelijke dringende werkzaamheden.

• In art 9 is wettelijk klusrecht van de huurder voor werkzaamheden aan de binnenzijde van de woning verduidelijkt. Voor werkzaamheden aan de buitenzijde van de woning is altijd voorafgaande toestemming van GroenWest nodig.

10 november: Bestuur HV-Weidelanden
Jaarplan GroenWest 2022 (activiteiten en begroting)

Met de fusie in het vooruitzicht, zijn zowel GroenWest als Provides bezig met het opstellen van jaarplan en begroting voor 2022 voor de eigen organisaties. Voor het eerste jaar als Cazas Wonen is afgesproken om de plannen van GroenWest en Provides bij elkaar te voegen (‘op te tellen’). Dit wordt het jaarplan en begroting 2022 voor Cazas Wonen.

* Het concept-jaarplan 2022 ook ter bespreking wordt voorgelegd aan de Auditcommissie van de RvC op 2 november;

* Het ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC op 17 november a.s.;

* Er voor het jaarplan 2022 sprake is van een niet gekwalificeerd adviesrecht voor de HvW.

22 november: Tripartitenoverleg gemeente Montfoort 
Onze missie voor 2022-2025:

Iedereen heeft recht op een (t)huis. Goed wonen is immers de basis van een waardevol leven. Zorgen voor een goede thuisbasis in de gemeente Montfoort is de essentie van onze gezamenlijke taak. Daarnaast werken we samen aan leefbare wijken en kernen.

Onze doelen voor 2022-2025
• Realisatie van nieuwbouw van sociale huurwoningen en huurwoningen in het middensegment, met minimaal 30% sociaal conform de nieuwbouwprogrammering in de gemeente

Beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen in de verschillende huurprijsklassen,
beschikbaarheid van voldoende passende woningen voor mensen die uitstromen uit een instelling of met ondersteuningsbehoeften en het eerlijk en doelmatig verdelen van beschikbaar komende sociale huurwoningen
• Duurzame betaalbare sociale huurwoningen en wijken

24 november: Bestuur HV-Weidelanden

23 november 2021: Goedkeuring van een voorgenomen juridische fusie tussen Stichting GroenWest en Stichting Provides.
Met de voorgenomen fusie hebben zowel de huurdersorganisatie van GroenWest - Huurdersvereniging Weidelanden - als de huurdersorganisatie van Provides - HV IJsselstein - ingestemd. Daarnaast hebben alle vijf de gemeenten waar de corporaties werkzaam zijn, te weten De Ronde Venen, Utrecht, Montfoort, Woerden en IJsselstein een positieve zienswijze afgegeven op het fusievoornemen.

Kennisnemen van de evaluatie vrije beleidsruimte).

- Kennisnemen van wetswijziging: vanaf 1 januari 2022 wordt erbij passend toewijzen een
onderscheid gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en
meerpersoonshuishoudens, waarbij de inkomensgroep ‘lage middeninkomens’ verdwijnt. Corporaties kunnen (in samenspraak met gemeentes en huurdersorganisaties) ‘kiezen’ tussen 7,5% of 15% vrije beleidsruimte. Bij 15% moet er een duidelijke behoefte zijn om de vrije beleidsruimte in te zetten voor de middeninkomens.

- Instemmen met voorstel 7,5% vrije beleidsruimte in de vier gemeentes Woerden, De Ronde Venen, Utrecht en Montfoort.

Voorstel/gevraagd besluit:

- Kennisnemen van de evaluatie van ons lotingbeleid met de doelstelling om ca. 10% van 
de vrijgekomen woningen per gemeente te verhuren door middel van
verloting en 
minimaal 10% in Utrecht;
- Instemmen met een minimale aanpassing in de doelstelling naar: verloting van minimaal 
10% van de vrijgekomen woningen per gemeente, m.u.v. Utrecht waar een maximum geldt van 10%
- Instemmen met een looptijd van deze doelstelling tot de komst van een nieuwe portefeuillestrategie voor de fusieorganisatie (vermoedelijk in 2023);
- Instemmen met een verruiming van het aanbod aan lootwoningen om de doelstelling 
van 10% te kunnen behalen.

25 november: Tripartitenoverleg Gemeente Woerden
Voortgang prestatieafspraken 2021:

De meeste prestatieafspraken zijn behaald of lopen op schema. Ondanks het feit dat we in de eerste helft van dit jaar nog steeds te maken hadden met beperkende maatregelen door corona hebben we gezamenlijk veel doelen gerealiseerd en/of stappen in die richting gezet.

2 december: Tripartitenoverleg Gemeente De Ronde Venen

Doelgroepen en toewijzing van Twistvlied (Mijdrecht)

Het nieuwbouwproject Twistvlied in Mijdrecht zal bestaan uit 50 woningen waarvan 24 woningen sociale koop voor HBS en 26 sociale huurwoningen voor GroenWest. Start bouw staat gepland voor Q3 2022 en oplevering voor Q4 2023. De sociale huurwoningen van GroenWest zijn kleine tweekamerappartementen van ongeveer 45m2. De appartementen, zowel huur als koop, zijn passend voor kleine huishoudens (1-2 personen) en/of starters op de woningmarkt. Daarnaast zijn deze woningen ook geschikt voor mensen met een zorgvraag.

De gemeente De Ronde Venen heeft aangeven de woningen graag te verhuren aan lokale starters. Een voorkeur wordt daarbij uitgesproken voor een jongerencontract (bij ingangsdatum contract is de leeftijd 23 t/m 29 jaar, huurcontract voor 5 jaar) en voorrang voor lokaal woningzoekenden.

Prestatieafspraken 2022-2025 Concept 25 november

Samenwerkingsafspraken tussen gemeente De Ronde Venen, GroenWest en Huurdersvereniging Weidelanden, Jaaragenda’s

* Betaalbaar wonen

* Beschikbaarheid

* Duurzaamheid

* Wonen en Zorg

* Leefbaarheid

 

13 en 15 december: Stuurgroep Huren Utrecht

Een (t)huis voor ouderen: een urgente opgave

Ook Utrecht vergrijst: het aantal en aandeel 65-plussers neemt toe van 38.000 (10,5%) in 2021 naar 61.000 (13,5%) in 2040; bovendien worden ouderen steeds ouder en daardoor meer afhankelijk van zorg en ondersteuning.

Ouderen blijven langer thuis wonen. Dat willen ze zelf, maar het is ook nodig. Ouderen zijn steeds meer op henzelf en op elkaar aangewezen, gezien het toenemende tekort aan zorgverleners, mantelzorgers en geld in de zorg en door de opheffing van verzorgingshuizen.

Langer thuis wonen hoeft en kan ook niet altijd in hetzelfde huis. Langer thuis wonen vraagt wel een aantrekkelijke woning, woonvorm en leefomgeving in fysiek, sociaal en financieel opzicht, die zelf- en samenredzaamheid bevordert, die aansluit bij de sociale, culturele en financiële situatie van de oudere, en waar zorg effectief en efficiënt kan worden geleverd.

Clustering van woningen en woonvormen in de nabijheid van (zorg)voorzieningen helpt daarbij, of is zelfs een voorwaarde. Voor hen die zware zorg nodig hebben, blijven specifieke woonzorgvormen noodzakelijk, ingebed en verbonden met de omgeving.

De komende 20 jaar zijn er verspreid over de stad 8500 (zie bijlage 1) geclusterde woningen en wooneenheden geschikt voor ouderen extra nodig, waarvan 1200 in een geclusterde vorm met een zorgaanbod en 1000 in een vorm voor intensieve zorg en een sociale en zorginfrastructuur die dat ondersteunt.

Het jaar 2021 was een gewoon jaar dat op vrijdag begon. Net als 2020 stond het jaar vooral in het teken van de coronapandemie.
98 miljoen kilo plastic, karton en papier thuis door vele pakketjes en post.

Verenigingen moeten vergaderen via een beeldscherm wat niet altijd efficiënt en doeltreffend is.


UITGEBRACHTE ADVIEZEN 2021:
2021.01.10.

HV-Weidelanden geeft een positief advies op “Jaarlijkse huurverhoging 2021” d.d. 27 februari.
Het voorstel past binnen de wettelijke kaders huurverhoging 2021: met alle huurverhogingen blijven we binnen de maximale huursomstijging en de maximale individuele huurstijging;

2021.11.10.
HV-Weidelanden heeft het “Jaarplan GroenWest 2022 (activiteiten en begroting)” d.d. 27 oktober uitvoering besproken en gezamenlijk besproken. Het bestuur geeft unaniem een positief advies.

Het concept-jaarplan 2022 ook ter bespreking wordt voorgelegd aan de Auditcommissie van de RvC op 2 november;

Het ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC op 17 november a.s.;

HV-Weidelanden heeft een niet gekwalificeerd adviesrecht voor het “Jaarplan 2022”

2021.11.24.
HV-Weidelanden heeft kennisgenomen en uitvoering gesproken over

“Evaluatie beleid loting” d.d. 12 oktober met de doelstelling om ca. 10% van de vrijgekomen woningen per gemeente te verhuren door middel van verloting en

minimaal 10% in Utrecht;

- Instemmen met een minimale aanpassing in de doelstelling naar: verloting van minimaal 
10% van de vrijgekomen woningen per gemeente, m.u.v. Utrecht waar een maximum geldt van 10%.
- Instemmen met een looptijd van deze doelstelling tot de komst van een nieuwe 
portefeuillestrategie voor de fusieorganisatie (vermoedelijk in 2023);
- Instemmen met een verruiming van het aanbod aan lootwoningen om de doelstelling 
van 10% te kunnen behalen.
Het bestuur gaat ermee akkoord om ieder een kans te geven om woningzoekenden met korte inschrijftijden die met spoed een woning nodig hebben.

2021.11.24.
Het bestuur van Weidelanden heeft kennisgenomen van “Beleid vrije beleidsruimte vanaf 2022”

Kennisgenomen van wetswijziging: vanaf 1 januari 2022 wordt erbij passend toewijzen een 
onderscheid gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens, waarbij de inkomensgroep ‘lage middeninkomens’ verdwijnt. Corporaties kunnen (in samenspraak met gemeentes en huurdersorganisaties) ‘kiezen’ tussen 7,5% of 15% vrije beleidsruimte. Bij 15% moet er een duidelijke behoefte zijn om de vrije beleidsruimte in te zetten voor de middeninkomens.
- Ingestemd met voorstel 7,5% vrije beleidsruimte in de vier gemeentes Woerden, De Ronde Venen, Utrecht en Montfoort.

Het begeleidend schrijven was duidelijk en goed verwoord.

2021.12.17.
Advies aanvraag over de nieuwe algemene huurvoorwaarden per 1 januari 2022

Op 27 oktober jl. hebben GroenWest en Huurdersvereniging Weidelanden met elkaar gesproken over het concept nieuwe algemene huurvoorwaarden per 1 januari 2022. Kort daarna is er overleg geweest tussen Provides en Huurdersvereniging IJsselstein. Tijdens beide overleggen zijn er wijzigingsvoorstellen gedaan en zijn er vragen gesteld door de besturen van de beide Huurdersverenigingen. Daarop zijn enkele punten aangepast en andere punten toegelicht waarom deze niet zijn aangepast. Beide besturen hebben de nieuwe versie bekeken en in de bestuursvergaderingen besproken.
Vervolgens zijn deze huurvoorwaarden opnieuw besproken tijdens het overleg tussen Provides, GroenWest en de besturen van beide Huurdersverenigingen op

15 december jl.. Tijdens dit overleg zijn er geen nieuwe punten op tafel gebracht. Men kon zich unaniem vinden in de uiteindelijk versie van het voorstel. Besloten werd een gezamenlijk advies uit te brengen.

Huurdersvereniging IJsselstein en Huurdersvereniging Weidelanden geven bij deze een positief advies af.

Mijdrecht , 10 februari 2022,
Aad Kruys, secretaris HV-Weidelanden. 
a.kruys@hv-weidelanden.nl  www.hv-weidelanden.nl

 

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.