Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Wanneer u over bovenstaande onderwerpen vragen heeft, kunt u deze via de website www.hv-weidelanden.nl aan ons stellen. Naast onze adviesrol aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. We adviseren de corporatie bijvoorbeeld over het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe we gevraagd als Huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen van GroenWest en over sommige onderwerpen mee kunnen beslissen.
De Huurdersvereniging is sinds 1 juli 2015 gelijkwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken tussen de Gemeenten en GroenWest. 
Deze afspraken vinden in vier gemeenten plaats; Woerden, Montfoort, Utrecht en De Ronde Venen.
Hoe houden wij contact met onze huurders?
Wij onderhouden de contacten via onze website, op onze pagina’s in het bewonersblad THUIS in het Groene Hart, overleg met de bewonerscommissies en de contacten in de Algemene Vergadering.
Ook werken wij met een klankbordgroep en daaruit voortvloeiend een zestal werkgroepen.
Lid worden van de huurdersvereniging
Lid zijn van de Huurdersvereniging is belangrijk. Hoe meer huurders lid zijn, hoe sterker we staan in het overleg met GroenWest en de Gemeenten. Maar ook volgen we kritisch de effecten van nieuwe overheidsmaatregelen voor onze huurders. Zo nodig protesteren we hiertegen, eventueel samen met andere Huurdersverenigingen en doen we voorstellen voor betere alternatievenDe contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 0,50 per maand. Dit bedrag wordt maandelijks automatisch met de huur geïnd door GroenWest. De contributie komt ten goede aan de activiteiten van Weidelanden.
Voor lidmaatschap kunt u zich aanmelden door het invullen van het formulier op de website www.hv-weidelanden.nl  -  Lid worden en aanmelden 

1 januari 2020 bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Jan Peltenburg, voorzitter,
Aad Kruys, secretaris,
Louis Dolmans, penningmeester,
Jan Duijs, bestuurslid,
Frans van den Berg, bestuurslid

De vergaderingen, bijeenkomsten en het overleg met GroenWest:

 • Twaalf bestuursvergaderingen
 • Zevenmaal overleg met GroenWest
 • Zevenmaal agenda-overleg tussen Dagelijks Bestuur Weidelanden en GroenWest
 • Tweemaal overleg met de twee RvC-leden die onze belangen behartigen in de Raad van Commissarissen
 • Twaalfmaal Bestuurlijk en Ambtelijk overleg met de gemeenten Utrecht, Woerden, Montfoort en De Ronde Venen.
 • Vijfmaal Overleg met Huurders030 (Belangenbehartiging van de Utrechtse huurdersorganisaties)
 • Vijfmaal Ambtelijk overleg met de wethouder van de genoemde gemeenten.
 • Vijfmaal met de STUW (Stichting Utrechtse Woningcorporaties)

Samen met GroenWest maken wij Prestatieafspraken met de gemeenten.
Weidelanden is formeel betrokken bij het opstellen van de prestatieafspraken. Bij het overleg over de realisatie hiervan zijn wij betrokken bij het opstellen van de activiteiten en de controle van gemeente en corporatie.

De prestatieafspraken zijn in vijf onderwerpen verdeeld en worden jaarlijks geëvalueerd.

1.Betaalbaar wonen

Huurbeleid, huurverhoging grondprijzen, schuld hulpverlening

2.Beschikbaarheid

Nieuwbouw, verkoopbeleid, toewijzing, (bijzondere) doelgroepen

3.Duurzaamheid

Energetische verbetering, nieuwbouw, zonnepanelen

4.Wonen en Zorg

Ouderen, kwetsbare huurders

5.Leefbaarheid? Overleg

Woonomgeving, samenwerking woonproblematiek

6.Ondernemingsplan

Strategie, Informatie en invloed hebben

8 januari 2020, de eerste vergadering:

Er schuiven drie toekomstige leden aan, Nico Verbrugge, Henny van Rhee en Willem Visser. Wij zijn daar heel blij mee want de heer Prosman had zijn ontslag ingediend en Louis Dolmans heeft te kennen gegeven dat hij zich in maart op de ALV zich niet meer herkiesbaar stelt.
De eerste prioriteit is het opstarten van een Klankbordgroep en daaruit zullen werkgroepen gaan ontstaan.

22 januari:
Overleg met GroenWest met daarin drie adviesaanvragen, Huurverhoging 2020, Beleid middeninkomens en visie op klantgerichtheid 2019+, pittige vraagstukken.  

Een advies te geven over de Huurverhoging voor 2020 inhoudende:

 •  2,6% (inflatie) huurverhoging voor de huishoudens met een inkomen tot € 43.574
 •  2,6% (inflatie) huurverhoging voor de inkomens vanaf € 43.574 bij een huur boven de liberalisatiegrens
 •  6,6% (inflatie + maximale opslag van 4,0%) huurverhoging voor de inkomens vanaf € 43.574 bij een huur onder de liberalisatiegrens
 •  2,6% (inflatie) huurverhoging voor de vrije sector huurwoningen
 •  2,6% (inflatie) huurverhoging voor de overige woongelegenheden
 • 2,6% of 3% huurverhoging voor parkeerplaatsen en garageboxen, afhankelijk van contract
 •  Geen huurverhoging door te voeren bij 13 woningen waar een sociaal plan van kracht is.
 •  De huur van BOG en MOG wordt conform contract verhoogd
  Overwegende dat:
 • De wettelijk toegestane huursomverhoging uitgaat van een maximaal gemiddelde huurverhoging van 2,6% (inflatie)
 • Ook dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk is
 • De huurverhoging in lijn ligt met de prestatieafspraken met gemeenten
   We de uitgangspunten van het Sociaal Huurakkoord overnemen en hiermee de betaalbaarheid verbeteren.
  Een advies te geven over Beleid Middeninkomens:

Wijziging van beleid:

 •  GroenWest ook nadrukkelijk de middeninkomens (€ 39.055 - € 49.959) rekent tot haar doelgroepen en daarom:
 •  Ook nieuwbouwprojecten met alleen maar middeldure huur (voor middeninkomens tot € 49.959) toestaat, mits dit niet ten koste gaat van de bouw van sociale huurwoningen;
 • Voor de lagere middeninkomens (€ 39.055 tot € 43.574) de (vrije) beleidsruimte in de

             woningtoewijzing beter wil benutten

 • De vrije sector huur (nietDAEB) gericht verhuurt aan middeninkomens (van € 39.055

             tot € 49.959) en daarvoor ook woningen onder de maximale huur aanbiedt.

 •  Terugkopen koopgarant nieuwbouw bij enkele complexen gaan verhuren in de vrije

              sector en aan middeninkomens.

Overwegende dat:

 • De groep huishoudens met een middeninkomen steeds meer in de knel komt op de woningmarkt en deze doelgroep ca 10-12% van de huishoudens in ons werkgebied         uitmaakt.
 •  De focus van GroenWest blijft liggen bij de primaire doelgroep, maar daarnaast wordt ook gekeken hoe we extra aanbod kunnen genereren voor de lagere middeninkomens. Dat kan vooral in het benutten van de vrije beleidsruimte, de vrije sectorhuurwoningen en via nieuwbouw.

Positief te adviseren op de visie op Klantgerichtheid 2019+

Overwegende dat:

 • Deze visie een vervolg is op de eerder visie uit 2014 en in lijn ligt met het ondernemingsplan 2019+
 • Bij de opstelling gebruik is gemaakt van de input van de werkgroep klanttevredenheid van de Huurdersvereniging Weidelanden, medewerkers en leidinggevenden
 • Er een apart activiteitenprogramma wordt opgesteld op basis van deze visie
 •  Deze visie ter advisering zal worden voorgelegd aan de Huurdersvereniging Weidelanden

  Uitwerking Experiment loting – Uitwerking

De slaagkans van starters is vaak lager dan die van doorstromers, door een kortere inschrijfduur. Bij woningverloting is de slaagkans van starters en doorstromers gelijk.
Om meer starters aan een woning te helpen is GroenWest bereid om een deel van de woningen toe te wijzen via loting.

Dit staat in het ondernemingsplan en maakt deel uit van onze aanpak om ‘meer huishoudens op hun plek’ te krijgen.
Ook is dit opgenomen in de prestatieafspraken met de gemeenten DRV, Woerden, Montfoort en Utrecht.

27 januari:
Startbijeenkomst werkgroepen:

Op 27 januari heeft de start- en evaluatiebijeenkomst plaatsgevonden van de verschillende werkgroepen van de huurdersvereniging Weidelanden. Deze stond in het teken van het evalueren van het voorgaande jaar en het bepalen van de doelen van het komende jaar.

12 februari:
Het bestuur heeft de Adviesaanvragen Middeninkomens, Klantgerichtheid en jaarlijkse huurverhoging doorgenomen. De leden zijn het er unaniem over eens dat de stukken goed onderbouwd zijn en hebben de secretaris opdracht gegeven om dat schriftelijk mede te delen aan GroenWest.
De samenwerkingsovereenkomst met GroenWest, het Huishoudelijk Reglement en de Statuten zijn aan vernieuwing toe.

GroenWest heeft de Samenwerkingsovereenkomst 4.0 aangeboden aan Weidelanden voor ondertekening.

Twee bestuursleden gaan de statuten en het Huishoudelijk Reglement onderhanden nemen

19 februari:
Stuurgroep Huren Gemeente Utrecht:

Vijfmaal per jaar is er overleg met de Corporaties, huurdersverenigingen en de gemeente Utrecht.

De corporaties zijn verenigd in de STUW (Stichting Utrechtse Woningcorporaties) en de huurdersverenigingen in “Huurders030” (Mitros, Portaal, Stok, BO-EX en Weidelanden)

GroenWest heeft ongeveer 1700 woningen in de gemeente Utrecht, Vleuten en Leidse Rijn.

Vijfmaal per jaar is er ook een gezamenlijk vooroverleg met Huurdesr030. Zo kunnen wij het overleg met de Wethouder voorbereiden.

24 februari:
Werkgroep Dienstverlening:

Elk jaar vindt er een klanttevredenheidsonderzoek plaats. De scores kunnen vergeleken worden met het landelijk gemiddelde van alle corporaties. Het hogere doel van deze werkgroep is om een bijdrage te leveren aan het verhogen van het klanttevredenheidcijfer. Wij gaan voor een 8 in 2020. Dat is hoog, maar het is goed om een gewaagd doel te hebben.

2 maart:
Tripartite overleg Gemeente De Ronde Venen, Gezamenlijk overleg met de Gemeente DRV, GroenWest en HV-Weidelanden.

3 maart:
Werkgroep doorstroming voor ouderen:

Deze werkgroep komt voort uit de werkgroep Wonen en Zorg, een breed begrip.

Het doel van deze werkgroep is om de doorstroming beter op gang te helpen. Hiervoor willen wij de mogelijkheden voor doorstroming inzichtelijker te maken en bijdragen aan de informatievoorziening zodat die wel wil, maar het nu om uiteenlopende redenen niet doet, wordt geholpen.

4 maart:
Bestuursvergadering:

Verslag uitbrengen van de werkgroepen Dienstverlening, Wonen & Zorg doorstroming.

Uitnodiging maken voor de Algemene Jaarvergadering met daarbij de bestuursverkiezingen, drie personen hebben zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie.

9 maart:
Werkgroep Communicatie:

Begin 2019 is de communicatiestrategie van GroenWest vastgesteld. 
Daarin wordt de richting beschreven waarop de corporatie met de huurders communiceren.
Algemeen geldt het principe: digitaal wat kan, persoonlijk wat nodig is. Het is niet de insteek om kanalen te sluiten, maar GroenWest gaat wel inzetten op kanaalverleiding waardoor de algemene lijn digitaal wordt.

 

 

10 maart:

Klankbordgroep

Het hoofdthema van de avond is leefbaarheid. Begin februari was het nog groot in het landelijke nieuws: bij de NOS en bij corporatiekoepel Aedes. Korte conclusie: door een steeds grotere concentratie van kwetsbare mensen in corporatiewijken gaat de leefbaarheid daar hard achteruit. Oorzaken: o.a. bezuinigingen overheid, passend toewijzen, strikte regels voor corporaties en uitstroom van mensen uit instellingen naar sociale huurwoningen.

De bijeenkomst kan doorgang vinden als er een paar regels in acht genomen wordt, posters ophangen van geen handen schudden.

17 maart;

De corona slaat toe.

Wij zullen ons moeten gaan oriënteren om anders te vergaderen, Zoom, Teams, Skype, enz.

25 maart:

Algemene Jaar Vergadering: Geannuleerd.

13 april ontvangen wij het droevige bericht: onze penningmeester Louis Dolmans is overleden. Louis was een van de drie pioniers van de oprichting van de Huurdersvereniging, eerst Bewonersraad Westhoek, nu Weidelanden. Louis was elektricien en dat konden wij wel merken, hij wist veel problemen op te lossen door de juiste kleur met elkaar te verbinden. Zeer geliefd persoon binnen en buiten de vereniging, een graag geziene gast die wist waar hij mee bezig was. Wij zullen hem missen zowel als vriend en als bestuurslid.

13 Mei:

De eerste Teams-vergadering:

De eerste kennismaking van het nieuwe bestuursleden, Nico Verbrugge, Henny van Rhee en Willem Visser met de directeur-bestuurder van GroenWest Karin Verdooren.

De informatie over de loden leidingen in woningen en andere gebouwen die gebouwd zijn vóór 1960 kunnen nog voorkomen. De Gezondheidsraad adviseert huiseigenaren om deze waterleidingen te vervangen. GroenWest heeft de ketenpartners, Weijman en Coen Hagendoorn, opdracht gegeven om deze te controleren.

Jaarmonitor Prestatieafspraken 2019.

Voorstel/gevraagd besluit:

* Kennis te nemen van de jaarmonitor prestatieafspraken 2019 met gemeenten
   De Ronde   Venen, Montfoort, Utrecht en Woerden.

Overwegende dat:

*Hiermee ingezet wordt op het behalen van de prestatieafspraken en/of tijdig managen van

  verwachtingen.

De Samenwerkingsovereenkomst tussen GroenWest en HV-Weidelanden is definitief

27 mei:

Teams-overleg informeel overleg, even bijpraten over de gang van zaken.

Moeilijk, onpersoonlijk een beetje tegen een scherm aan praten, enz.

Wij gaan er wat van maken in deze moeilijke tijden.

3 juni;

Digitaal overleg Stuurgroep Huren Utrecht:

Wijkstrategie gemeente Utrecht:

 • De wijkenstrategie wordt opgesteld in een gezamenlijke

             werkgroep van corporaties en gemeente (in

             samenspraak/afgestemd met de huurders).

 • De wijkenstrategie bestaat uit een analyse en afspraken. De

             wijkenstrategie wordt stapsgewijs uitgevoerd.

 • We starten met de Binnenstad, Noordoost, Oost en West

             (amendementswijken), daarna volgen de overige wijken.

17 juni:

Het beleid over de versnipperingen tussen huur en koop.

Er is druk overleg tussen het DB-Weidelanden en de juriste Daniëlle-GroenWest, wat betreft statuten en de Algemene LedenVergadering. De notaris is aan het woord.

1 juli:

Teams overleg Weidelanden-GroenWest:

Statuten en benoeming bestuur Weidelanden:

GroenWest heeft geconstateerd dat de statuten van de HV-W niet meer aansluiten op de werkwijze.

Gebleken is ook dat het niet zonder meer mogelijk is de statuten aan te passen. We hebben de notaris gevraagd met een analyse en een oplossing te komen.

“HV-Weidelanden is de aan GroenWest verbonden huurdersvereniging en functioneert al een aantal jaren in de praktijk zonder de statuten van HV-W vereiste Verenigingsraad. Deze Verenigingsraad is een aantal jaren geleden collectief opgestapt en vervolgens is niet voorzien in de benoeming van een nieuwe Verenigingsraad. Blijkens de huidige statuten van HV-W heeft de Verenigingsraad een belangrijke rol. De Verenigingsraad vormt blijkens de huidige statuten van HV-W het hoogste orgaan binnen HV-W. Aan de Verenigingsraad zijn bij de statuten van HV-W diverse bevoegdheden toegekend”.

12 augustus:

Teams overleg Weidelanden en GroenWest:

Herbenoemen Mirjam Huffstadt als huurdercommissaris en lid RvC

Mevrouw Huffstadt heeft haar eerste termijn erop zitten.  Als vertegenwoordiger van de huurders binnen de RvC zijn wij zeer blij met de herbenoeming. Weidelanden geeft een bindende voordracht voor haar herbenoeming.

9 september:

Informatiebijeenkomst Verenigingsraad-Weidelanden:

Weidelanden is in 2013 van start gegaan, na een fusie van meerdere huurdersorganisaties. Conform statuten zou er sprake moeten zijn van een Verenigingsraad. In oktober 2013 was de eerste bijeenkomst van de Verenigingsraad. Na een aantal vergaderingen bleven er steeds minder leden over. In 2015 is toen gestemd over doorgaan in deze structuur, dit vonden 5 van de 6 aanwezige leden niet zinvol.

Het bestuur is gaandeweg tot de conclusie gekomen dat de statuten niet meer passen bij de werkwijze anno 2020. Daarom is het bestuur met de notaris gestart om de statuten te actualiseren. In dit traject met de notaris gaf de notaris aan dat het nodig was een tijdelijke Verenigingsraad op te richten. Ook in overleg met de juriste van GroenWest is deze conclusie tot stand gekomen. Kortom, het bestuur dient een tijdelijke Verenigingsraad op te richten om hiermee op 30 september met minimaal 9 leden de noodzakelijke stappen te zetten om de statuten te kunnen actualiseren.

16 september:

Overleg Weidelanden GroenWest:

GroenWest is sinds 1 januari 2016 aangesloten bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU).

Een verkorte uitwering van het jaarverslag 2019:

 • Op dit moment zijn 13 corporaties (+/_ 96.000 verhuureenheden)

gesloten bij de KWRU.

 • Vanaf 1 januari 2019 geldt het verplichte reglement dat is opgesteld door Aedes.

Enkele wijzigingen:

 • Uitbreiding van het begrip klachtencommissie. In plaats van een eigen klachtencommissie kunnen meer corporaties 1 gezamenlijke klachtencommissie hebben.
 • Huurders kunnen ook klacht elektronisch indienen.
 • Er is een bepaling voor het beschermen van persoonsgegevens toegevoegd.
 • De huurder hoeft niet te betalen voor de behandeling van zijn of haar klacht door de KWRU.

 • Per 1 januari 2019 treedt de klachtencommissie ook op als klachtencommissie voor klachten over woningtoewijzing en WoningNet. Het reglement is hiervoor uitgebreid met een addendum (toevoegsel) voor de klachten. De klachten die de Klachtencommissie behandelt op grond van dat addendum beschrijft de klachtencommissie apart in haar jaarverslag voor WoningNet/SWRU.
 • De KWRU probeert tijdens de bijeenkomst te bemiddelen tussen de huurder en de corporatie. Lukt dit niet of leent de klacht zich niet voor bemiddeling dan stelt de KWRU een advies op en oordeelt zij of de klacht gegrond is.

30 september 19:30 uur:

Vergadering Verenigingsraad HV-Weidelanen

30 september 2020, De Willestee te Wilnis, 19:30 – 20:00 uur

Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst van 9 september, waarop conform statuten weer een Verenigingsraad bestaande uit minimaal 9 leden is opgericht.

Verkiezing van de nieuwe bestuursleden, formeel zijn alle kandidaat-bestuursleden nieuw.

Alle leden van de Verenigingsraad stemmen ermee in dat Jan Peltenburg, Aad Kruys, Jan Duijs, Nico Verbrugge, Henny van Rhee en Willem Visser worden benoemd tot bestuurslid.

30 september 20:00 uur:

Jaarvergadering HV-Weidelanden

30 september 2020, de Willesstee te Wilnis, 20:00 – 21:00 uur.

Met vertraging -door corona- wil het bestuur graag verantwoording afleggen over het jaar 2019.

De aanwezigen betreuren het verlies van de heer L. Dolmans. Voor zijn overlijden heeft hij met de Kascontrolecommissie het financieel jaarverslag besproken. De heer H. Kreeft en mevrouw L. Klijn (Kascontrolecommissie 2019) hebben de penningmeester de heer L. Dolmans hiervoor decharge verleend. Met complimenten voor de secretaris.

Door de aanwezigen wordt een korte dialoog gevoerd over nut en noodzaak van de statutenwijziging en de functie van het huishoudelijk reglement. Hierover ontstaat onder de aanwezigen consensus. Een lid vraagt hoelang de te wijzigen statuten geldig zullen blijven. Jan Peltenburg antwoordt dat deze geldig blijven zolang gewenst is. Eventueel geeft de aankomende fusie met Provides door GroenWest aanleiding tot fusie van beide huurdersorganisaties (en wijziging van statuten). Dit gaat op z’n vroegst in 2022 spelen.

De voorzitter Jan Peltenburg stelt vervolgens aan de orde:

a.     het voorstel tot integrale wijziging der statuten van de vereniging overeenkomstig het concept, opgesteld door notariskantoor FFT Notarissen te Mijdrecht.

b.     het voorstel om:

        *  iedere statutair bestuurder van de vereniging; alsmede

        *  iedere medewerker, verbonden aan notariskantoor FFT Notarissen,

            zowel tezamen als ieder van hun afzonderlijk, te machtigen om de akte

            van statutenwijziging en overige op de statutenwijziging betrekking hebbende

           stukken te doen passeren en te tekenen, en voorts al hetgeen verder en meer te doen  

           als ter zake vereist mocht zijn.

De voorzitter constateert dat de vergadering de voorstellen met *** algemene stemmen *** aanvaardt, terwijl voormelde machtigingen worden verleend.

De voorzitter constateert tevens dat is voldaan aan de eisen die de statuten stellen aan de totstandkoming van een besluit tot statutenwijziging, te weten:

*      de vergadering van de verenigingsraad is tijdig door het bestuur opgeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld

*      het bestuur heeft ten minste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen ter inzage gelegd voor de leden tot na afloop van de dag waarop de vergadering is gehouden

*      het besluit is door de verenigingsraad genomen met de statutair vereiste meerderheid.

Ten slotte wordt de inhoud van deze notulen, na voorlezing, met algemene stemmen vastgesteld.

7 0ktober:

Tripartitenoverleg gemeente De Ronde Venen

Gemeente en GroenWest hebben de voortgang van de prestatieafspraken 2020 geëvalueerd, resulterend in deze voortgangsrapportage.

Het jaarlijks monitoren van de prestatieafspraken wordt voorgeschreven in de Woningwet.

Voortgang prestatieafspraken 2020

De meeste afspraken voor 2020 zijn gerealiseerd of lopen op schema, ondanks de uitzonderlijke situatie waarin we verkeren met het coronavirus en de beperkende maatregelen vanuit de overheid. Zo is de nieuwbouwproductie niet vertraagd door corona-gerelateerde factoren, realiseert GroenWest betaalbaarheid door extra maatwerk te leveren aan huurders die dit financieel nodig hebben en gaat GroenWest onverminderd door met vernieuwen en innoveren op het vlak van wijkgericht werken (o.a. wijkenmonitors en werkateliers), verduurzaming (start Utrechtse renovatieversneller; ontwikkelen van een

monitor op CO2-verbruik) en dienstverlening (o.a. start 24/7 reparatieverzoeken indienen;

huurdersbetrokkenheid en -begeleiding organiseren op afstand). We staan stil bij de belangrijkste aandachtspunten voor de tweede helft van het jaar

7 oktober:

Gemeente Utrecht Stuurgroep Huren:

De gemeente, de 5 grootste corporaties: Mitros, Portaal, Bo-Ex, GroenWest en de SSH (verenigd in de STUW), en de (stedelijke) huurdersorganisaties maken c.q. actualiseren

jaarlijks prestatieafspraken. Deels zijn dit stedelijke afspraken, deels afspraken op corporatieniveau. Er is afgesproken om jaarlijks een verslag te doen van de gemaakte

prestatieafspraken.

14 oktober:

Bestuursvergadering.

Visie op onderhoud en verbetering GroenWest 2020

Voorstel/gevraagd besluit:

 • Weidelanden wordt gevraagd advies uit te brengen over de Visie GroenWest op onderhoud en woningverbetering 2020

Overwegende dat:

 • GroenWest, na vaststelling van het nieuwe ondernemingsplan en de portefeuillestrategie, de wens heeft om ook het onderhoudsbeleid ter herijken;
 • GroenWest de wens heeft om de totale kosten aan onderhoud en woningverbetering naar een lager niveau te brengen en tegelijkertijd een hoge klantwaarde wil behouden;

*    Deze nieuwe visie op onderhoud daar handvatten toe biedt;

*    De uitwerking en implementatie van deze visie nog geruime tijd in beslag zal nemen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huurdersvereniging Weidelanden
In de vergadering van 30 september zijn de Statuten gewijzigd en dat vraagt ook om een wijziging/aanpassing van het Huishoudelijk Reglement. De bestuursleden hebben de allen aangegeven dat HV-Weidelanden met dit reglement verder kunnen.
Bij de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt het Huishoudelijk Reglement ter goedkeuring aangeboden.

28 oktober:
Overleg Weidelanden – GroenWest:
Schriftelijk advies uitgebracht “Visie op onderhoud en verbetering GroenWest 2020”
De gewijzigde Statuten aangeboden aan GroenWest. De benoeming van de Bestuursleden besproken met daarbij de geheimhoudingsplicht.
De corporaties GroenWest en Provides, IJsselstein, gaan samenwerken en later willen zij fuseren, 2022.
Beide corporaties hebben een huurdersbelangen vereniging, dus Weidelanden gaat ook in gesprek met de Huurdersvereniging IJsselstein.

 

11 november:
Het jaarplan 2021 GroenWest is ter advisering aangeboden.
Mooi en gedegen plan, GroenWest en Weidelanden kunnen ermee aan de slag.
De vergaderschema’s 2021 zijn door de secretaris aangeboden aan het bestuur. Onze bestuursvergaderingen en de Overleg bijeenkomsten met de gemeenten Utrecht, De Ronde Venen, Woerden en Montfoort. Er is een verdeling gemaakt van wie waarnaartoe gaat.

16 november:
Tripartitesoverleg Gemeente Montfoort:
De concept-afspraken voor 2021 zijn uitvoerig besproken.

23 november:
Tripartitesoverleg Gemeente Woerden:
De concept-afspraken voor 2021 zijn uitvoerig besproken.

25 November:
De statutenwijziging Huurdersvereniging Weidelanden zijn digitaal getekend. (alweer een feestje afgepakt door de Covid-19, jammer)
De KvK heeft ook het digitaal gewaarmerkt uittreksel Handelsregister gestuurd.

2 december:
Overleg Stuurgroep Huren Utrecht:
De volgende agendapunten komen aan de orde
            * Een thuis voor ouderen
            * Investeringsimpuls Wooningcorporaties
             * Selectiebeleid bij gronduitgifte : Utrechtse woningcorporaties

9 december:
Tripartitesoverleg Gemeente De Ronde Venen:
De concept-afspraken voor 2021 zijn uitvoerig besproken.
De loting van een woning, ieder een kans geven

11 december kregen wij wederom een droevig bericht: ons bestuurslid Jan Duijs is overleden. Jan was huismeester bij GroenWest. Jan voelde zich geroepen om zijn kennis die hij had opgebouwd niet verloren te laten gaan. Jan was een geliefd persoon binnen het bestuur van Weidelanden.
 

Uitgebrachte adviezen 2020:

2020.02.22.
Weidelanden adviseert positief op “Visie klantgerichtheid 2019+” d.d. 2019.11.28:
Deze visie een vervolg is op de eerder visie uit 2014 en in lijn ligt met het
ondernemingsplan 2019+
* Bij de opstelling gebruik is gemaakt van de input van de werkgroep klanttevredenheid
   van de Huurdersvereniging Weidelanden, medewerkers en leidinggevenden
* Er een apart activiteitenprogramma wordt opgesteld op basis van deze visie
* Deze visie ter advisering zal worden voorgelegd aan de Huurdersvereniging Weidelanden

2020.02.22.
Weidelanden adviseert positief om het “Beleid Middeninkomens” d.d. 2020.01.15 te gebruiken:
GroenWest ook nadrukkelijk de middeninkomens (€ 39.055 - € 49.959) rekent tot haar
doelgroepen en daarom:
* Ook nieuwbouwprojecten met alleen maar middeldure huur (voor middeninkomens tot
   € 49.959) toestaat, mits dit niet ten koste gaat van de bouw van sociale huurwoningen;
* Voor de lagere middeninkomens (€ 39.055 tot € 43.574) de (vrije) beleidsruimte in de
   woningtoewijzing beter wil benutten
* De vrije sector huur (nietDAEB) gericht verhuurt aan middeninkomens (van € 39.055
   tot € 49.959) en daarvoor ook woningen onder de maximale huur aanbiedt.
* Terugkopen koopgarant nieuwbouw bij enkele complexen gaan verhuren in de vrije
    sector en aan middeninkomens.

2020.02.22.
Adviesaanvraag “Huurverhoging 2020” d.d. 2020.02.22.
Weidelanden heeft positief advies uitgebracht conform de Samenwerkingsovereenkomst met GroenWest.

 • De wettelijk toegestane huursomverhoging uitgaat van een maximaal gemiddelde

             huurverhoging van 2,6% (inflatie)

 • Ook dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk is

 • De huurverhoging in lijn ligt met de prestatieafspraken met gemeenten

 •  We de uitgangspunten van het Sociaal Huurakkoord overnemen en hiermee de

              betaalbaarheid verbeteren.

2020.03.18.

Jaarstukken 2019 GroenWest zijn ter advies aangeboden aan Weidelanden

In deze jaarstukken blikt GroenWest terug hoe zij in 2019 met elkaar hebben gewerkt aan het realiseren van koers van GroenWest:

Samenwerken aan een stevige thuisbasis voor iedereen.

Uiteraard heeft Weidelanden positief gereageerd.

2020.10.28.

Weidelanden wordt gevraagd advies uit te brengen over de Visie GroenWest op

onderhoud en woningverbetering 2020.

Het bestuur heeft positief advies gegeven. Het geheel zal uitstekend passen in het nieuwe ondernemingsplan en de portefeuillestrategie zeker op de toekomst gericht.

Overwegend dat;

 • GroenWest, na vaststelling van het nieuwe ondernemingsplan en de portefeuillestrategie, de wens heeft om ook het onderhoudsbeleid ter herijken;

 •  GroenWest de wens heeft om de totale kosten aan onderhoud en woningverbetering naar een lager niveau te brengen en tegelijkertijd een hoge klantwaarde wil behouden;

 • Deze nieuwe visie op onderhoud daar handvatten toe biedt;

 • De uitwerking en implementatie van deze visie nog geruime tijd in beslag zal nemen

2020.10.28.
Bespreken van en adviseren over het concept-jaarplan 2021 GroenWest.  

* Het concept-jaarplan 2021 ook ter bespreking wordt voorgelegd aan de

   Auditcommissie van de RvC op 3 november;
* Het ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC op 18 november a.s.;
* Er voor het jaarplan 2021 sprake is van een niet gekwalificeerd adviesrecht voor de Huurdersvereniging Weidelanden.

De bestuursleden hebben het plan doorgelezen aan de keukentafel (videovergadering Teams)

De secretaris heeft de bestuursleden gevraagd om de op/aanmerkingen per mail deze te sturen, het is niet mogelijk om hierover mondeling te kunnen discussiëren.

13 november heeft de secretaris het positieve advies per brief verstuurd naar GroenWest.

Mijdrecht 10 maart 2021,

Aad Kruys, secretaris HV-Weidelanden.

a.kruys@hv-weidelanden.nl

www.hv-weidelanden.nl

 

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.