Jaarverslag 2018 Huurdersvereniging Weidelanden

Jaarverslag 2018 Huurdersvereniging Weidelanden

Jaarverslag 2018 Huurdersvereniging Weidelanden

hoe we gevraagd als Huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen van GroenWest en over sommige onderwerpen mee
kunnen beslissen.
Wanneer u over bovenstaande onderwerpen vragen heeft, kunt u deze via de website www.hv-weidelanden.nl aan ons stellen. Naast onze adviesrol aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. We adviseren de corporatie bijvoorbeeld over het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld.
De Huurdersvereniging is sinds 1 juli 2015 gelijkwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken tussen de Gemeenten en GroenWest. 
Deze afspraken vinden in vier gemeenten plaats, Woerden, Montfoort, Utrecht en De Ronde Venen.Hoe houden wij contact met onze huurders?Wij onderhouden de contacten via onze website, op onze pagina’s in het kwartaalblad ThuisBest, overleg met de bewonerscommissies en de contacten in de Algemene Leden Vergadering.

Lid worden van de huurdersvereniging
Lid zijn van de Huurdersvereniging is belangrijk. Hoe meer huurders lid zijn, hoe sterker we staan in het overleg met GroenWest en de Gemeenten. Maar ook volgen we kritisch de effecten van nieuwe overheidsmaatregelen voor onze huurders. Zo nodig protesteren we hiertegen, eventueel samen met andere Huurdersverenigingen en doen we voorstellen voor betere alternatieven.
De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 0,50 per maand. Dit bedrag wordt maandelijks automatisch met de huur geïnd door GroenWest. De contributie komt ten goede aan de activiteiten van de Huurdersvereniging.
Voor lidmaatschap kunt u zich aanmelden door het invullen van het formulier op de website: www.hv-weidelanden.nl - Lid worden en aanmelden.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Jacques Dekker, voorzitter,

Aad Kruys, secretaris,

Louis Dolmans, penningmeester,

Jannie Kreeft, bestuurslid,

Mia Maijenburg, bestuurslid.

Jan Duijs, bestuurslid

Frans van den Berg, bestuurslid

De vergaderingen, bijeenkomsten en het overleg met GroenWest:

  • Zeven bestuursvergaderingen
  • Zevenmaal overleg met GroenWest
  • Zevenmaal agenda overleg tussen Dagelijks Bestuur Weidelanden en GroenWest
  • Tweemaal overleg met de twee RvC-leden die onze belangen behartigen in de Raad van Commissarissen
  • Twaalfmaal Bestuurlijk en Ambtelijk overleg met de gemeenten Utrecht, Woerden, Montfoort en De Ronde Venen.
  • Vijfmaal Overleg met Huurders030 (Belangenbehartiging van de Utrechtse huurdersorganisaties)
  • Vijfmaal Ambtelijk overleg met de wethouder van de genoemde gemeenten.
  • Vijfmaal met de STUW (Stichting Utrechtse Woningcorporaties)

Op 1 januari 2016 zijn verschillende wetten en regels aangepast die huurders en woningzoekenden kunnen raken. Vooral in de toewijzing van sociale huurwoningen verandert veel. Ook in de regels voor huurtoeslag zijn er wijzigingen.

10 januari 2017 was de eerste vergadering:
Het jaarplan, opgesteld in samenwerking met GroenWest en Atrivé, gaan wij in werking zetten.

De eerste prioriteit is het opstarten van een Klankbordgroep en daaruit zullen werkgroepen gaan ontstaan.


31 januari:

Het verzoek van GroenWest om advies uit te brengen op het voorstel om met ingang van 2018 de lagere middeninkomens (€ 36.798 - € 41.056) de mogelijkheid te geven om te reageren op vrijkomende woningen met een huurprijs tussen € 675 en € 710. 
Maximaal 10% van de vrijgekomen woningen toe te wijzen aan deze groep;
De verhuur aan middeninkomens te spreiden gedurende het kalenderjaar;

De verhuur aan middeninkomens te spreiden over de vier gemeentes in ons werkgebied;
De toewijzing gedurende het jaar te monitoren en zo nodig bij te sturen.
De toewijzing eind 2018 te evalueren.

Een advies te geven over de huurverhoging voor 2018 inhoudende:
1,4% (inflatie) huurverhoging voor de huishoudens met een inkomen tot €41.056  

1,4% huurverhoging voor de inkomens vanaf € 41.056 bij een huur boven de liberalisatiegrens
5,4% (inflatie + maximale opslag van 4,0%) huurverhoging voor de inkomens vanaf € 41.056 bij een huur onder de liberalisatiegrens
1,4% huurverhoging voor de vrijesectorhuurwoningen
1.4% of 3% huurverhoging voor parkeerplaatsen en garageboxen, afhankelijk van contract.


13 februari

De eerste klankbordgroep is bijeengekomen.

Er is besproken hoe de huurders invloed kunnen uitoefenen op het beleid van GroenWest. Wij zijn verder op ingegaan waar in de werkgroepen aandacht willen en kunnen besteden. 
Weidelanden en GroenWest willen graag input van de huurders krijgen.

28 februari:
De eerste werkgroepen zijn bekend, er hebben zich voldoende huurders aangemeld. 
Zij hebben er zin in.
De Werkgroepen waar wij mee starten zijn:

Duurzaamheid, Wonen en Zorg, Leefbaar en Ondernemingsplan.

6 maart is de eerste bijeenkomst van de werkgroep Duurzaamheid.


14 maart:

Er wordt advies gevraagd over de jaarstukken 2017 GroenWest, de uitvoering van het ondernemingsplan “zakelijk worden en sociaal te blijven 2014-2018”

Weidelanden en GroenWest willen graag in contact blijven om de dienstverlening te verbeteren.

Utrecht heeft een subsidieregeling

Dankzij de huidige Woningwet is de rol van huurders groter geworden. Huurders zitten aan tafel bij het maken van afspraken met woningcorporaties en gemeente over bijvoorbeeld betaalbaarheid of nieuwbouw van woningen. Dit geeft huurders de kans om invloed uit te oefenen op hun woon- en leefomgeving. Met de Subsidieregeling Huurdersparticipatie wil de gemeente Utrecht daarom initiatieven en activiteiten in het belang van huurders stimuleren. Een sterkere huurdersparticipatie draagt ook bij aan de ambitie van onze stad: ‘Utrecht maken we samen’.

28 maart:
Bestuurslid Mia Maijenburg treedt af als bestuurslid, Mia en haar partner willen gaan trekken met de camper door Europa. Wij wensen haar veel plezier.

Mia was een gezellig bestuurslid en voelde zich erg betrokken bij Weidelanden.

Frans van den Berg is op voordracht van het bestuur unaniem door de ALV gekozen voor een bestuursfunctie.

19 April:
Op donderdagavond 19 april zijn we met de klankbordgroep van Huurdersvereniging Weidelanden voor de tweede keer bij elkaar gekomen Huurdersvereniging Weidelanden heeft kennisgenomen van de uitdagingen van GroenWest.
Het thema was:
Prioriteiten stellen: ondernemingsplan 2019+ GroenWest
Op basis van onderstaande tien thema’s hebben de klankbordgroep leden van Huurdersvereniging Weidelanden gekeken wat zij daarvan de komende jaren het meest en minder belangrijk vinden en waarom. Het gaat om de volgende thema’s:

Leefbaarheid: inzet in de wijk
Nieuwbouw voor de kern doelgroep
Lagere middeninkomens
Verduurzaming
Huurprijs
Dienstverlening verbeteren
Onderhoud
Oude woningen vervangen door nieuwe
Doorstroming
Woningen geschikter maken voor ouderen

2 mei:
De Participatieafspraken met de vier gemeenten zijn weer in volle gang. Na de verkiezingen hebben wij te maken met nieuwe wethouders en hun gevolg. Wij moeten wel duidelijk laten merken dat Weidelanden ook een stem in het kapittel heeft, wij spreken vanuit de huurders. 

De tweede klankbordgroep van 19 april in Haarzuilens was een groot succes, een gezelschap van enthousiaste aanwezigen.
 

29 augustus:
Wij hebben uitbreiding van het bestuur, twee heren willen zich graag aansluiten en meedraaien in het bestuur.

De heren Klaas Prosman en Hennie Snippers zijn welkom, zij gaan tot aan de ALV van 2019 meedraaien als aspirant bestuursleden, hartelijk welkom.

In de eerstvolgende ALV zullen de beide heren op voordracht van het bestuur gekozen kunnen worden.

GroenWest brengt een geactualiseerd bod op de gemeentelijk woonvisie ten behoeve van de prestatieafspraken voor 2019 tussen GroenWest, Huurdersvereniging Weidelanden en de Gemeenten Utrecht, Woerden Montfoort en De Ronde Venen.

26 september:
Het bestuur heeft de voorzitters/woordvoerders uitgenodigd voor een informele bijeenkomst in Harmelen.

Wederzijds zijn er gegevens en belangen uitgewisseld en afspraken gemaakt.

Een van de afspraken was dat een afvaardiging van het betuur de overleggen tussen de Bewonerscommissie en GroenWest bijwonen.

Als er behoefte is zullen de Bewonerscommissies dat melden.

8 oktober:
De secretaris heeft het initiatief genomen om het stedelijk overleg in Harmelen te houden.
Het bestuur van Weidelanden heeft hierdoor kennis gemaakt met het
overkoepelende orgaan, Huurders030, die de belangen behartigt van de stedelijke huurders.

24 oktober:
Wegens zeer ernstige ziekte van onze voorzitter Jacques Dekker heeft het DB aan onze oud-voorzitter gevraagd of hij het voorzitterschap tijdelijk wil overnemen.

Jan Peltenburg neemt als ad-interim het voorzitterschap over.

28 november:
Der prestatieafspraken zijn getekend, Woerden, Montfoort en De ronde Venen.
Utrecht is een geval apart, zij zijn niet eerder klaar dan half februari 2019.
30 november is onze voorzitter Jacques Dekker overleden.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Uitgebrachte adviezen 2018:

2018.01.31.
Een advies te geven over de “Huurverhoging 2018” inhoudende1,4% (inflatie) huurverhoging voor de huishoudens met een inkomen tot €41.056  

1,4% huurverhoging voor de inkomens vanaf € 41.056 bij een huur boven de liberalisatiegrens
5,4% (inflatie + maximale opslag van 4,0%) huurverhoging voor de inkomens vanaf € 41.056 bij een huur onder de liberalisatiegrens
1,4% huurverhoging voor de vrijesectorhuurwoningen
1.4% of 3% huurverhoging voor parkeerplaatsen en garageboxen, afhankelijk van contract Overwegende dat:
De reguliere huurverhoging voor dit jaar is vastgesteld op 1,4% (inflatie) + 1%
Dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk is.
De huurverhoging binnen de wettelijke kaders past en in lijn ligt met de prestatieafspraken met gemeenten

2018.03.14.
Advies over de jaarstukken 2017 GroenWest
“Zakelijker worden om sociaal te blijven 2014-2018”

2018.09.24.
Advies te geven over het voorgenomen doorstroomexperiment voor senioren in de Gemeente Woerden.
Overwegende dat:
In dit voorstel de opzet van het doorstroomexperiment in de gemeente DRV is overgenomen;
Het opzetten van een dergelijk experiment in de gemeente Woerden onderdeel is van de prestatieafspraken 2018.

2018.09.24.
Het bestuur van HV Weidelanden wordt ter advisering voorgelegd:
De conceptversies van het bod 2019 van GroenWest aan Gemeenten De Ronde Venen en Montfoort. De conceptversie van de begeleidende brief voor De Ronde Venen.
Overwegende dat:
GroenWest op grond van artikel 42 van de Woningwet, jaarlijks voor 1 juli, op basis van haar inzichten en bedrijfsvoering een voorstel van haar (redelijke) bijdrage aan de gemeentelijke woonvisie (het bod) doet.
De prestatieafspraken input zijn voor de begroting van 2019.
Vervolgens na indiening van het bod, de daaruit volgende prestatieafspraken (na goedkeuring door de RvC) uiterlijk 15 december samen met jaarplan, begroting en dpi in bezit zijn van Aw, Gemeenten en HV Weidelanden.

2018.11.07.
De HV Weidelanden wordt gevraagd om voor 20 november advies uit te brengen over het Ondernemingsplan 2019+ ‘Samenwerken aan een stevige thuisbasis’.
Overwegende dat:
Het bestuur een voorgenomen besluit heeft genomen over bijgevoegd Ondernemingsplan 2019+ in het MT van dinsdag 23 oktober 2018.
In het proces van totstandkoming en het bepalen van de thema’s een belangrijke rol is weggelegd voor alle medewerkers, huurders en belanghouders. En ook de huurdersvereniging en haar klankbordgroep gedurende het proces betrokken is.
Een eerste versie van het concept ondernemingsplan 2019+ op 10 september is besproken met de klankbordgroep Ondernemingsplan. De notitie met ideeën en adviezen van de klankbordgroep is door het bestuur van HV Weidelanden in haar vergadering van 19 september jl. besproken met het bestuur GroenWest. De suggesties zijn verwerkt in het definitief concept.
Op de avond huurdersbetrokkenheid van 17 oktober jl. de speerpunten het plan ook zijn gepresenteerd aan alle aanwezige bewonerscommissieleden en ambassadeurs.
Het tijdspad tussen voorlopige besluitvorming in het MT en verzending naar de RvC korter is dan de adviestermijn van 6 weken. Het bestuur hoopt dat de voorgestelde kortere termijn voor u akkoord is gezien uw betrokkenheid bij het voortraject.
In het overleg Bestuur HV- GroenWest van 7 november gelegenheid is om het Ondernemingsplan 2019+ nader te bespreken.

 

2018.11.07.
De HV Weidelanden wordt gevraagd om voor 20 november advies uit te brengen over het Portefeuillestrategie 2018
Overwegende dat:
Het bestuur een voorgenomen besluit heeft genomen over bijgevoegde Portefeuillestrategie in het MT van dinsdag 23 oktober 2018.
In het proces gelijk op gelopen en goed afgestemd is met het Ondernemingsplan 2019+, omdat de portefeuillestrategie 2018 is opgesteld om de ambities uit het ondernemingsplan te kunnen realiseren.
Ook de huurdersvereniging is in het proces betrokken. De uitgangspunten zijn tweemaal besproken met de HV, tijdens de vergaderingen op 14 maart en 19 september 2018.
Het tijdspad tussen voorlopige besluitvorming in het MT en verzending naar de RvC korter is dan de adviestermijn van 6 weken. Het bestuur hoopt dat de voorgestelde kortere termijn voor u akkoord is gezien uw betrokkenheid bij het voortraject.
In het overleg Bestuur HV- GroenWest van 7 november gelegenheid is om de Portefeuillestrategie 2018 nader te bespreken.

2019.11.07.
Bespreken van en adviseren over het concept-jaarplan 2019 (activiteiten en begroting)
“Samenwerken aan een stevige thuisbasis”
Overwegende dat
Het concept-jaarplan 2019 ook ter bespreking wordt voorgelegd aan de Auditcommissie van de RvC op 13 november;
Het ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC op 27 november a.s.
Er voor het jaarplan 2019 (activiteiten en begroting) sprake is van een niet gekwalificeerd adviesrecht voor de HvW.

 

Mijdrecht 11 maart 2019,
Aad Kruys, secretaris HV-Weidelanden.

a.kruys@hv-weidelanden.nl

www.hv-weidelanden.nl

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.