Fusie Huurdersverenigingen Weidelanden en IJsselstein

Fusie Huurdersverenigingen Weidelanden en IJsselstein

Fusie Huurdersverenigingen Weidelanden en IJsselstein

met adres 3641 JM Mijdrecht, Gouwenstraat 6, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57655561,
hierna ook te noemen: “de Verkrijgende Vereniging”; en 
2. de vereniging: Huurdersvereniging IJsselstein, statutair gevestigd te IJsselstein, met adres 3404 CS IJsselstein, Praagsingel 372,
ngeschreven in het handelsregister onder nummer 30160580, hierna ook te noemen: “de Verdwijnende Vereniging”. 
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: 
Begripsbepalingen.
In deze akte wordt verstaan onder: 
• -  Algemene Vergadering: 
de algemene vergadering in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; 
• Fuserende Verenigingen: 
de Verkrijgende Vereniging en de Verdwijnende Vereniging tezamen; 
• -  Fusie: 
de onderhavige fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; 
• -  Fusiedatum: 
een juli tweeduizend tweee?ntwintig; 
• -  Fusievoorstel: 
het voorstel tot Fusie, opgemaakt door de Besturen van de Fuserende 
Verenigingen de dato tien maart tweeduizend tweee?ntwintig; 
• -  Toelichting: 
een schriftelijke toelichting als bedoeld in artikel 2:313 lid 1 Burgerlijk Wetboek 
op het Fusievoorstel.
Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.
Fusie.
De Fuserende Verenigingen wensen bij deze akte een Fusie tot stand te brengen, waarbij: 
• -  de Verdwijnende Vereniging ophoudt te bestaan; en 
• -  de Verkrijgende Vereniging het gehele vermogen van de Verdwijnende Vereniging onder algemene titel verkrijgt


Hoofdstuk I.
Vereisten.
Aan de volgende vereisten voor het aangaan van de Fusie is voldaan:

Geen van de Fuserende Verenigingen is ontbonden.

Geen van de Fuserende Verenigingen verkeert in staat van faillissement of surseance va
betaling.
3. A. De jaarrekeningen en jaarverslagen van de Verkrijgende Vereniging behoeven niet ter

openbare inzage te liggen.
B. De jaarrekeningen en jaarverslagen van de Verdwijnende Vereniging behoeven niet

ter openbare inzage te liggen.

Hoofdstuk II.
Voorbereiding.
Ter voorbereiding van de Fusie is het navolgende verricht:

Door de Besturen van de Fuserende Verenigingen is het Fusievoorstel opgesteld.

Een kopie van het Fusievoorstel wordt als Bijlage I. aan deze akte gehecht.

Het Fusievoorstel is ondertekend door alle bestuurders van de Fuserende Verenigingen.
Alle leden van de Fuserende Verenigingen hebben de Toelichting gezamenlijk opgesteld.

Welke Toelichting als Bijlage II. aan voormeld fusievoorstel is gehecht.

Op vijfentwintig mei tweeduizend tweee?ntwintig hebben de Fuserende Verenigingen de

stukken als bedoeld in artikel 2:314 lid 1 Burgerlijk Wetboek op het kantoor van het

handelsregister neergelegd.

Op zevenentwintig mei tweeduizend tweee?ntwintig hebben de Besturen van de Fuserende

Verenigingen de stukken als bedoeld in artikel 2:314 lid 2 Burgerlijk Wetboek op het kantoor van de Fuserende Verenigingen ter inzage neergelegd voor de personen genoemd in artikel 2:314 lid 2 Burgerlijk Wetboek en wel gedurende de periode tot heden.

Op zevenentwintig mei tweeduizend tweee?ntwintig hebben de Fuserende Verenigingen overeenkomstig artikel 2:314 lid 3 Burgerlijk Wetboek aangekondigd dat de sub 4 bedoelde nederlegging heeft plaatsgehad.
De Fuserende Verenigingen hebben geen ondernemingsraad of medezeggenschapsraad ingesteld.

Evenmin heeft een vereniging van werknemers, die werknemers van de Fuserende Verenigingen of hun dochtermaatschappijen onder haar leden telt, schriftelijk een advies of opmerkingen ingediend.

De Griffier van de Rechtbank te Midden-Nederland heeft op achtentwintig juni tweeduizend tweee?ntwintig een verklaring afgegeven, waaruit blijkt dat geen schuldeiser in verzet is gekomen tegen het Fusievoorstel.
Vorenbedoelde verklaring wordt als Bijlage III. aan deze akte gehecht.
De Algemene Vergadering van de Verkrijgende Vereniging heeft op driee?ntwintig maart tweeduizend tweee?ntwintig overeenkomstig het Fusievoorstel tot Fusie besloten.
Het besluit van de Algemene Vergadering van de Verkrijgende Vereniging tot Fusie is genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle benodigde leden van de Verkrijgende Vereniging aanwezig of vertegenwoordgd waren.
Het besluit is genomen conform het bepaalde in de statuten.
Een uittreksel van de notulen van de Algemene Vergadering van de Verkrijgende Vereniging is als Bijlage IV. aan deze akte gehecht.
De Algemene Vergadering van de Verdwijnende Vereniging heeft op driee?ntwintig mei tweeduizend tweee?ntwintig overeenkomstig het Fusievoorstel tot Fusie besloten.
Het besluit van de Algemene Vergadering van de Verdwijnende Vereniging tot Fusie is genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle benodigde leden van de Verdwijnende Vereniging aanwezig of vertegenwoordigd waren.
Het besluit is genomen conform het bepaalde in de statuten.
Een uittreksel van de notulen van de Algemene Vergadering van de Verdwijnende Vereniging is als Bijlage V. aan deze akte gehecht.
Het Bestuur van de Verdwijnende en Verkrijgende Vereniging heeft verklaard dat zich na de ondertekening van het Fusievoorstel geen belangrijke wijzigingen in de activa en de passiva die de mededelingen in het Fusievoorstel of de Toelichting bei?nvloeden, hebben voorgedaan en dat er derhalve geen aanleiding is de Algemene Vergadering van de Verkrijgende Vereniging en de Algemene Vergadering van de Verdwijnende Vereniging in te lichten.
Vorenbedoelde verklaring wordt als Bijlage VI. aan deze akte gehecht.
De Algemene Vergadering van de Verkrijgende Vereniging heeft op driee?ntwintig maart tweeduizend tweee?ntwintig besloten tot wijzging van de statuten van de Verkrijgende Vereniging.
Een uittreksel van de notulen wordt als Bijlage VI. aan deze akte gehecht.

Hoofdstuk III.
Totstandkoming van de Fusie.
Alle handelingen, die de wet en de statuten van de Fuserende Verenigingen voor totstandkoming van de Fusie vereisen, zijn verricht.
De Fuserende Verenigingen brengen hierbij de Fusie tot stand.
Zij wordt van kracht met ingang van de Fusiedatum.
Hoofdstuk IV.
Rechtsgevolgen van de Fusie.
Omtrent de rechtsgevolgen van de Fusie stellen de Fuserende Verenigingen het volgende vast:

De Verdwijnende Vereniging houdt als gevolg van de Fusie op te bestaan met ingang van de

Fusiedatum.

De Verkrijgende Vereniging verkrijgt met ingang van de Fusiedatum het vermogen van de

Verdwijnende Vereniging onder algemene titel.

Met ingang van e?e?n juli tweeduizend tweee?ntwintig zal de Verkrijgende Vereniging de

krachtens de Fusie te verkrijgen vermogensbestanddelen in haar jaarrekening verantwoorden.
Het laatste boekjaar van de Verdwijnende Vereniging is derhalve conform het bepaalde in artikel 2:321 lid 1 Burgerlijk Wetboek gee?indigd op dertig juni tweeduizend tweee?ntwintig.

De verplichtingen omtrent de jaarrekening van de Verdwijnende Vereniging komen op de Verkrijgende Vereniging te rusten.

Deze dient derhalve, indien de wet zulks vereist, zorg te dragen voor het opstellen, vaststellen en deponeren van een jaarrekening over het laatste boekjaar van de Verdwijnende Vereniging.

Hoofdstuk V.
Overdrachtsbelasting.
Er gaan geen registergoederen onder algemene titel over.
Derhalve is ter zake de Fusie geen overdrachtsbelasting verschuldigd.
Hoofdstuk VI.
Statutenwijziging Verkrijgende Vereniging.
Ter uitvoering van het in Hoofdstuk II.12 genoemde besluit worden de statuten van de Verkrijgende Vereniging bij deze partieel gewijzigd en wel als volgt:
dat onder het kopje “Begrippen” de omschrijving van het “werkgebied” wordt gewijzigd als volgt:
werkgebied: de gemeentes waarin Stichting Cazas Wonen, gevestigd te Woerden, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30039900, dan wel haar rechtsopvolger(s) woningen in eigendom of in beheer heeft.
dat na lid 7 van artikel 6 een nieuw lid 8 wordt ingevoegd, luidende als volgt:
8. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt de vereniging tijdelijk

bestuurd door een persoon die daartoe door de algemene vergadering steeds moet zijn aangewezen.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:

de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar

is door ziekte of andere oorzaken; of

de bestuurder is geschorst.

dat na lid 2 van artikel 12 een nieuw lid 3 wordt ingevoegd, luidende als volgt:
3. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de

betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van vereniging en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit genomen kan worden, dan wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

SLOTVERKLARINGE
Aan deze akte worden gehecht:
Bijlage I. Bijlage II. Bijlage III. Bijlage IV. Bijlage V. Bijlage VI. Bijlage VII.

: kopie Fusievoorstel;
: toelichting Fusie;
: verklaring van geen verzet;
: uittreksel notulen Algemene Vergadering Verkrijgende Vereniging;
: uittreksel notulen Algemene Vergadering Verdwijnende Vereniging;
: verklaringen Besturen Verkrijgende en Verdwijnende Vereniging;
: uittreksel notulen Algemene Vergadering Verkrijgende Vereniging waarin
besluit tot partie?le statutenwijzing is besloten.
Bekendheidsclausule
De comparante, handelend als gemeld, is mij, notaris, bekend.

 

WAARVAN AKTE is verleden te Woerden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparante en vervolgens door mij, notaris.

De ondergetekende, mr U. Louwerens, notaris te Woerden, verklaart dat haar is gebleken dat de vormvoorschriften in acht zijn genomen voor alle besluiten die de afdelingen 2 en 3 van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de statuten van de Verkrijgende Vereniging en de Verdwijnende Vereniging, voor het tot stand komen van de Fusie vereisen en dat voor het overige de daarvoor in de afdelingen 2 en 3 van gemelde Titel en in gemelde statuten gegeven voorschriften zijn nageleefd.
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.