UITNODIGING: het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van 
Huurdersvereniging Weidelanden
DATUM: 25 maart 2020
PLAATS: Sport- en zalencentrum De Willesstee, 
   Pieter Joostenlaan 24, 3648 XR WilnisHuurdersvereniging Weidelanden nodigt u uit voor onze Algemene Leden Vergadering (ALV) 
op 25 maart 2020.
Tijdens de ALV informeren wij u over belangrijke zaken betreffende onze vereniging.
Wij leggen verantwoording af over onze activiteiten van het afgelopen jaar en wij blikken vooruit. Weidelanden vindt het belangrijk om huurdersbetrokkenheid zo breed mogelijk vorm te geven en dat doen wij met medewerking van GroenWest. Beide delen het belang dat op bepaalde beleidsthema’s en/of huurder gerelateerde vraagstukken een brede achterban meedenkt en input geeft. 
Hierdoor vindt er raadpleging plaats, wordt er kritisch getoetst en wordt Weidelanden in staat gesteld om te komen tot goed verantwoorde adviezen. Om deze vorm van participatie zo goed mogelijk vorm te geven, gaan we in 2020 qua opzet door met de in 2019 gevolgde lijn van werkgroepen.

Hierin wordt de begeleiding door Atrivé voor het aankomende jaar voortgezet.

Komt u ook naar de ALV op 25 maart?

U bent van harte welkom bij de ALV op 25 maart in het Sport- en zalencentrum De Willesstee.

Aangezien er weer veel op het programma staat vragen wij u er rekening mee te houden met de start om 19.30 uur.

Het programma van de ALV:

1. Opening door de voorzitter

2. Actuele zaken & ingekomen stukken

3. Verslag van de ALV van 20 maart 2019 *)
4. Jaarverslag 2019 van de secretaris *)
5. Verslag van de Kascontrolecommissie
     •   Verkiezing nieuwe Kascontrolecommissie
6. Jaarverslag van de penningmeester*)
7. PAUZE
8. Bestuursverkiezing
       • Aftredend: Louis Dolmans
       • Afredend en herkiesbaar: Aad Kruys
       •Toetreden op voordracht: Nico Verbrugge, Henny van Rhee en Willem Visser
9. Rondvraag
10. Sluiting door de voorzitter.

*) Exemplaren zijn aanwezig in de zaal.

Wij verwelkomen u graag bij de ALV

Aad Kruys, secretaris,
secretariaat@hv-weidelanden.nlwww.hv-weidelanden.nlNaar het overzicht